30/04/17

In die de oe| Su Cern annùntziat: su world wide web de badas pro totus

de Maurìtziu Sale

Deretos lìberos

S'idea de su World Wide Web fiat nàschida su  1989, in su Cern (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) de Ginevra, in Isvìtzera. Unu intre sos laboratòrios de fìsica  prus importantes in Europa. A pustis de sos primos annos in ue l’impreeint petzi sas comunidades iscientìficas, su 30 de abrile de su 1993, su  Cern disinneit a lassare su www famadu, a disponimentu de su pùblicu rinuntziende a cada deretu de autore. Sa tecnologia fiat simpre e discansosa a l’impreare,  duncas, in su giru de pagu tempus, fiat destinada a s’ispainare peri totu su mundu. Unos cantos annos de rodàgiu e su www devenneit, e galu est,  s’ùnica modalidade pro nch’imbiare e retzire datos in Internèt. Decreteit duncas sa nàschida de sa chi oe mutimus sena duda era digitale.

29/04/17

In die de oe | Milanu: Claretta e Benito apicados conca a giosso

de Maurìtziu Sale

Deretos lìberos

Sa die de oe, su 29 de abrile de su 1945, nch’est marcada a fogu in s’istòria ca, in Milanu, in su Pratzale de Loreto, aiant apicadu francas a susu sas carenas oramai sena vida de Benito Mussolini e de Claretta Petacci.  Los aiant fusilados sa die in antis in Dongo, in provìntzia de Como. Si nch’acabbeit gosi, a garbu pagu dèghidu, una de sas peus sumanas in s’istòria de s’umanidade. Perunu pathos, peruna pietas, perunu faeddu de agiùnghere. Lassemus chistionare sa fotografia e fatzamus cùrrere un’iscràmiu: Unu fascista est semper unu fascista, siat òmine o fèmina o siat chie si siat.

28/04/17

In die de oe | Roma: inaùgurant a Cinecittà

de Maurìtziu Sale

Deretos Wikipedia

Fiat su 28 de Abrile de su 1937, sa die chi, in Roma, aiant inauguradu, a probe de sa carrera Tuscolana in s’apendìtziu de Don Bosco, sos Istùdios tzinematogràficos de Cinecittà. Lu batijeint Su Fraile de sos bisos. Ma fintzas de sa propaganda fascista, a dae chi galu oe, in sa sede sua b’at una gigantografia de Mussolini in palas de una tzinepresa cun suta s’iscrita «Su tzìnema est s’arma prus potente». Unu grandu cumplessu de teatros chi perteniant a s’impresa Cinecittà Luce SpA. A pustis, dae su 1997, e tzedende agigu a s’americanismu imperante in contu de tzinematografia, l’ant postu Cinecittà Studios SpA, in ue su faeddu “Studios” nche giughiat cun su pensamentu a su bastione de Hollywood. Semper cunsiderada su bèrtighe de s’indùstria tzinematogràfica italiana, l’ant impreada su prus pro produtziones istràngias  e mescamente  televisivas. In Cinecittà ant giradu prus de  3000 films, in ue 90 ant retzidu nessi  una candidadura a su Prèmiu Oscar e in ue 47 nch’ant bìnchidu s’istatuedda de oro. B’ant traballadu registas e atores de grandu vàllia, italianos e internatzionales: movende dae Federico Fellini pro nche cròmpere a Francis Ford Coppola, dae Luchino Visconti  a Martin Scorsese. Oe, su presidente est Luigi Abete chi, in pare cun Roberto Benigni e cun sa mugere e atora Nicoletta Braschi, gestint fintzas un’àteru cumplessu simigiante in su nùmene e in sa sustàntzia bastante americanizados: sos Umbria Studios SpA, in Terni (Ùmbria).

27/04/17

In die de oe | Sufràgiu universale in Sudàfrica

de Maurìtziu Sale

Deretos lìberos

Su 27 de abrile 1994 nch’ammanieint sas primas eletziones democràticas cun sufràgiu abertu a totu sas etnias e gèneres. Disafiu eletorale in ue nche setzeint a Nelson Mandela, su cabu de su Anc (su Cungressu natzionale africanu), comente presidente. A pustis suo crompeit su tempus de Thabo Mbeki, su  1999. Su tempus intre su regime de s'apartheid e su cursu polìticu nou fiat gestidu dae unu tribunale particulare chi aiant istituidu su 1995, in Tzitade de su Cabu: sa Cummissione pro sa veridade e sa Recuntziliatzione. Sas cunditziones de vida pro sos nieddos non fiant galu lèbias e galu difìtzile e longu fiat su caminu issoro conca a sos deretos parìviles, ma a sa segura s’àndala nche fiat singiada e su venidore si nche lughiat ecuànime e pàsidu. Su guvernu sudafricanu a sas primas fiat sutapostu a sas polìticas liberistas de su Fundu monetàriu internatzionale chi, semper prontu che sole de giustìtzia, si presentat a ue si siat b’apat ite mòlere cando sos guvernos si ponent dèpidos malos a nche catzare. Grandu conchista duncas, grandu passu conca a sa democratzia, su 1994, ma a dolu mannu, galu non fiant garantidos a totus sos servìtzios sotziales mìnimos, allegamus de abba, de istrutzione, de salude.  E in sos chirros esternos de sas tzitades sos pòberos galu nche fiant innedda dae s’istadu de tzitadinos reconnotos.

26/04/17

In die de oe | Nùgoro: sa rebellia de Su Connotu

de Maurìtziu Sale

Nùgoro a su tempus de tando - Deretos Màriu Cantzellu

Totu nascheit in su 1820 cun un’impòsitu feru e angustiosu. Su "Editu Règiu subra de sos  cungiados, subra de sos terrinos comunos e de sa Corona, e subra de sos tabaccos, in su Rennu de Sardigna”. Fìamus suta sos inditos de una lege dispòtica, nàschida suta su pesu grae de un’ingiustìtzia istremenada. Fìamus suta una norma cun sa prua contra a cada printzìpiu sotziale e umanu. Suta un’editu pìghidu, marcadu in pabiru comente pagos si nd’aiat bidu finas a tando. Assàchios giai nd’aiat patidu meda, sa Sardigna. Su bonu cun punnas de conchista pro si nche sètzere a caaddu de su podere. Umiliatziones giai nd’aiant sufertu e giai fiant avesos a su sidis de tirannia chi teniat cada conchistadore. Giai fiant avesos, ma bastare diat! Su pòpulu nche fiat istasidu, isporadu e cròmpidu a su derre. Sas chèscias a murmutu si fiant furriende a trèulu e s’abolotu fiat creschende die cun die. “Tancas serradas a muru, fattas a s’afferra afferra, si su chelu fit in terra, che l’aian serradu puru”, iscriiat  Melchiorre Murenu.

25/04/17

In die de oe | Nepal, unu terremotu nch'isperdet 8700 persones

de Maurìtziu Sale

Nepal Deretos lìberos

Su 25 de Abrile - die nòdida in Itàlia pro àteras acontèssidas a unu ghetu positivas, ma semper pagu galanas - su 2015, in Nepal, unu terremotu de magnitudo 7,8 cajoneit una salina. Sos mortos non si bastaiat a los contare. Sunt istados paret 8700 o barda e belle nudda b’at abbarradu de sa chi unu tempus fiat una tzivilidade antiga e de grandu vàllia. S’epitzentru fiat a 34 chilòmetros a meridione de Lamjung, distretu cun belle 200mìgia de abitantes, in sa regione otzidentale de Gandaki. Est istadu s’eventu sìsmicu prus dannàrgiu a pustis de su terremotu chi aiat corfadu sas matessi giuras in su 1934, cando bi morgeit prus de 10mìgia de persones. Sa prima iscossa est istada definitiva, a pagu prus o mancu 15 chilòmetros de profundidade e cun una durada de belle bator minutos: dae sas 06:11 de mangianu fintzas a belle sas 06:15. S’ùrtima iscossa, sa de assestamentu, l’ant àpida a sas 07:09 de s’incràs e nch’at derrutu àteros tres contones de su monte giòvanu: s'Everest. E semper cara a Sud in ue, narant sos espertos, sa roca oe, paret galu naschende.