01/06/18

Sa legisladura populista podet comintzare. A ue nch'at a cròmpere?

de Màuru Piredda


Sas possibilidades de unu guvernu Conte sena Savona titulare de su Mef bi fiant. L’aìamus iscritu in sa gazeta de su 28 de maju (Savona, pro nàrrere, podiat intrare in s'iscuadra guvernativa finamentas sena su ministèriu»). E in cussa iscuadra, “sena portafòlliu”, intradu b’est. Duncas, sa legisladura populista chi aìamus annuntziadu su 25 de martzu, podet comintzare. Pro nche cròmpere a ue?

30/05/18

Sa crisi italiana e sa dibata sarda

de Màuru Piredda

Afp©  2018 / Andreas Solaro

Mattarella? A bisu de Frantziscu Pigliaru at fatu bene ca nât chi «at reagidu cara a unu progetu perigulosu chi non fiat legitimadu dae sas ùrtimas eletziones». Pro s'ex assessore de sa Giunta sua, est a nàrrere Pàulu Maninchedda, «s'Itàlia s'est pèrdida». Ma su filòlogu macumeresu at annantu chi «sas fortzas polìticas de Sardigna non resessent nemmancu a mòvere dae sa crisi italiana pro afirmare sa chistione natzionale sarda». Est un'argumentu dìligu, a dae chi custa crisi paret prus una partida de fùbalu intre biaitos e àbbilas teutònicas. Duncas, comente si nch'insertant sos interessos sardos in custu disafiu?

28/05/18

Savona, Salvini e sa felpa (grogu)birde

de Màuru PireddaParabenes a sos istudentes chi sunt a proa a sustènnere s'esame de Deretu costitutzionale. «Vostè nos faeddet de s'artìculu 92», diat pòdere pregontare su Professore. Pro seguru in medas diant abarrare su matessi a manos iscutas pro no àere cumpresu sa diferèntzia intre "proposta" e "nomina", pro su chi pertocat sos ministros. Diamus pòdere nàrrere, sulenos, chi sas acontèssidas de custas dies, ant a fàghere "giurisprudèntzia". Ma torremus a sa chistione. 

08/04/18

Caledònia Noa: prontu su referendum

de Lisandru Beccu


«Cherides chi sa Caledònia Noa tèngiat soberania prena e siat indipendente?». At a èssere custu su cuesitu de su referendum chi sos caledonianos ant a a agatare in s'ischeda eletorale su 4 de santandria.

LavoRas e cantieris birdes

de Ànghelu Canu4,8 milliones de èuros: est su chi at postu sa Giunta Regionale in contu de polìticas de su traballu cunforma a su progetu LavoRas, nàschidu cun s'idea de pònnere gente a traballare e de amparare sos livellos de ocupatzione.

Su protzessu a Trapero e sa liberatzione de Puigdemont

de Lisandru BeccuIn s'ìnteri chi s'Ispagna cumintzat su protzessu a Josep Lluís Trapero (ex magiore de sos Mossos d'Esquadra), dae Europa arribant sinnales de solidariedade e democratzia.