31/07/15

Ebola, agatadu unu vatzinu eficatze

de Lisandru Beccu 

S'Organizatzione mundiale de sa sanidade at comunicadu chi at agatadu unu vatzinu contra a s'èbola, eficatze a su 100%. Sos istùdios e sos esperimentos fatos in Guinea, ant permìtidu a s'istitutu canadesu de sanidade pùblica, in pare a sa Merck and NewLink Genetics, de agatare unu remèdiu a s'epidemia chi at cundidu pagu prus o mancu 28 mìgia pessones e nd'at mortu 11 mìgia dae su mese de Nadale de su 2013 a oe.

Margaret Chan, diretora responsàbile de s' organizatzione mundiale de sa sanidade at naradu: “Su mèritu andat a su guvernu de sa Guinea, a sos abitantes de sas comunidades e a sos chi ant traballadu cun nois in custu progetu. Unu vatzinu eficatze at a èssere un'aina importante meda pro sas epidemias de èbola de como e pro sas chi ant a bènnere”.Su vatzinu, pro como est eficatze a su 100%, ma tenet bisòngiu de àteras proas pro cunfirmare sa capatzidade de amparu.