26/07/15

Giru de Frantza, torrat Nìbali. Grandu tiristratza verbale cun Froome e tifu curiosu

de Maurìtziu Sale

Deretos Repubblica.it

Eris est torradu Nìbali. Sa tàtica fiat pagu, ma su coro fiat mannu a beru. A pustis de unu jeunu longu in contu de vitòrias, de milli dificultades a agatare sa cunditzione giusta pro nch'agrucare sa prus tosta de sas garas a tapas, torrat a bìnchere in una fratzione alpina. E in pare cun issu torrat fintzas su tziclismu chi agradat a sa gente.

Col de la Croix de Fer su nùmene de sa trempa foras de categoria e de sentidu, in ue petzi sos òmines prus atrividos e prus dotados ant pòdidu iscrìere s'istòria de su tziclismu. Est mòvidu a s'atacu in su matessi puntu in ue, in su 1948, Gino Bàrtali , artziende·si subra de sos pedales, in un'istrada fata de giarra e de licucu, aiat postu in avolotu sa gente chi fiat sighende sa gara sètzida in costas de monte e ressignada a unu passu lentu e infadosu.

Gasi comente a Gino, finas Vincenzo at iscaladu su raportu prus tostu e pesende·si ritzu at atacadu su dillu subra de sos pedales. Lu faghet pròpiu in su momentu chi sa "màllia groga" Froome teniat problemas mecànicos e non bi reventiat a insertare su raportu giustu pro afrontare sa trempa. Froome s'est arrennegadu e nche l'at iscutu faeddos pagu galanos, in su postale a pustis de sa gara. "Faeddos chi non si podent repìtere" nât Nìbali.

E custu est su chi l'at ingiurgiadu imbetzes in cunferèntzia imprenta, pagos minutos a pustis dae s'arrivu, suta s'impuntza de sos giornalistas chi pariant interessados prus a su tiristratza verbale chi no a sos fatores tècnicos de sa gara:
"L'apo petzi naradu su chi pensaia de issu. Tenia unu problema cun su càmbiu e issu teniat totu sa trempa, belle dòighi chilòmetros, pro pòdere atacare e imbetzes l'at fatu pròpiu in cussu momentu. No est istadu isportivu pro nudda, mi dispraghet!"
Nìbali si nch'at postu in butzaca sa vitòria in una die curiosa a beru. Castiende su filmadu in ue Froome at acusadu sos dannos a su càmbiu si nche bidet un'òmine antzianu, pili canudu, forsis unu tifosu de Nìbali chi, currende a pee in fatu de Froome e ghetende·si su parmu de sa manu manca a banda de intro de su cuidale deretu, l'at fatu unu saludu de bonu proe.