29/07/15

Sardigna: torrat su fogu distruidore

de Maurìtziu Sale

Pagu prus o mancu chimbanta sunt sos ètaros de padente chi si sunt pesados in fumu in sa localidade Corallina, trintaghimbe in Santu Tiadoru. A chentinas fiant sos turistas chi nch'ant evacuadu dae sas marinas, chi nch'ant istesiadu dae su villàgiu "La Corallina" e dae s'albergo "Ollastu". Est su bilantzu tristu de sa die de eris, in su nord-est de Sardigna.
Die de fogu, de fumu e, che a semper in istade, a manu tenta cun su maestrale, de terrore. Paret chi siat mòvidu dae s'oru de su caminu, in logu a ue chie si siat nche podet cròmpere cun fatzilidade e pro custu sos investigadores non nch'escludent chi potzat èssere de orìgine dolosa. In Terranoa su fogu paret chi siat mòvidu a curtzu de su villàgiu "Le Vele", su matessi logu dae ue fiat mòvidu bator annos a oe e cun su matessi ìmpetu de bisestru.