31/08/15

Ativista italianu arrestadu in Israele chènabura e torradu a liberare oe. Fiat filmende un'aggressione in Tzisgiordània

de Màuru Piredda


Chenàbura colada, in su bidditzolu de Nabi Saleh (Tzisgiordània), ant arrestadu a Vittorio Fera, 31enne ativista italianu de s'International Solidarity Movement (sa matessi Ong de Vittorio Arrigoni). Fera, paris cun àteros, aiat leadu parte a una protesta contra a s'espansione de is colònias israelianas.

30/08/15

Immigratzione, sa retzeta de is cunservadores britànnicos: «A foras is europeos sena traballu»

De Màuru Piredda
Wikimedia
Sa cristallizatzione de sa polìtica britànnica est essende a campu cun totu su naturale suo. Si su partidu laburista diat pòdere furriare a manca cun Jeremy Corbin, is cunservadores de Cameron sunt mirende semper de prus a manu dereta.

Congo. Àera de gherra pro 1500 sordados-pipios

de Maurìtziu Sale

buzzkenya.com
Ischimus chi su mundu est tundu, ma est prenu de bicos e de cugiones. E s'òmine a dolu mannu, dae cando nch'at cumpresu s'importu de su dinare e de sa richesa, los at chircados e isfrutados belle totus. E in pare cun su logu, in contu de isfrutamentu, nche colaiant finas sos chi b'istaiant. Comente in sa Repùblica democràtica de su Congo, pro nàrrere, logu ricu de carvone minerale e de sa genia allotròpica sua prus pretziosa: su diamante.

29/08/15

Làcanas afortiende·si in Europa: a pustis de s'Ungheria peri s'Estònia bolet artziare su muru suo

de Màuru Piredda


Su 9 de onniasantu de su 1989 su guvernu de sa Germània orientale annuntzieit su permissu de pòdere mòvere conca a su chirru otzidentale de Berlinu (e, duncas, a s'enclave de sa repùblica federale). Su chi cunsigheit ddu connoschimus totus cantos. Is tedescos partzidos dae su muru fraigadu dae su 1961 comintzeint a si torrare a abratzare. In su giru de pagu tempus, su 3 de ladàmini de s'annu in fatu, si torreint a abratzare finas is duas repùblicas.

Egitu, cundennados tres giornalistas: tres annos a cada unu

de Màuru Piredda
  
Bbc
Ant a dèvere colare tres annos in presone is giornalistas de Al Jazeera Peter Greste (australianu, cartabelladu ca nch'est in su paisu suo), Mohamed Fahmy (canadesu de ratza egitziana) e Baher Mohamed (egitzianu). Custa est sa sentèntzia de su tribunale chi, torrende·ddos a protzessare a pustis de un'annu, ddos at cundennados pro àere «difùndidu noas farsas» favorende is Frades musulmanos (organizatzione devènnida clandestina cun sa mudada de regime).

Est indianu su primu aeroportu a energia solare

de Lisandru Beccu

Wikimedia
In s'istadu meridionale de su Kerala, nch'est collocadu s'iscalu de Cochin, in Ìndia, in ue cada annu, bi colant prus de ses milliones de passigeris. No at a èssere su primu aeroportu chi at a montare sos pannellos in sos aèreos, ma est su primu chi at a funtzionare petzi cun energia solare.

27/08/15

Àustria. 50 mortos, affogados in intro de unu càmiu

de Maurìtziu Sale

© ANSA/EPA

Semper prus grae, semper prus tràgicu su bulletinu de morte chi pertocat sos disterrados in chirca de mègius sorte. Unu contadore chi a dolu mannu no atzinnat a si firmare. Oe sas vìtimas sunt una chimbantina, pagu prus o mancu. Òmines e fèminas chi fiant chirchende de si nche frànghere in Europa fuende·si dae su disacatu in logu issoro. Custa bia nche fiant in intro de unu càmiu abbandonadu in s'autostrada A4, in Àustria.

26/08/15

Grètzia, iscobertu unu palatzu de su perìodu mitzeneu

de Lisandru Beccu

Wikimedia
Dae paritzos meses a oe, cando intendimus sa paràula “Grètzia”, pensamus deretu a sa crisi econòmica, a s'èuro, a s'Europa e a totu su chi, sos giornales e sas televisiones, nos trasmitent a manera issoro, faghende·nos·nche ismentigare sa richesa culturale e archeològica chi tenet custu paisu.

25/08/15

Serie B, su calendàriu

de Lisandru Beccu


Custa borta de die a sas 18:00, in s'Àurum de Pescara, ant fatu sos sortègios de su campionadu de Sèrie B 2015/2016. Si cumintzat su 5 de Cabudanni cun 22 iscuadras. B'at galu duas incògnitas chi sunt X e Y. In càmbiu de sas lìteras b'at àere duas iscuadras, ma sos nùmenes s'ant a ischire petzi a pustis de sa sentèntzia de su “calcio-scommesse” de su 29 de Austu.

24/08/15

Cròmpida a Casteddu sa nae norvegesa cun unos milli emigrantes

de Màuru Piredda

ansa.it
Est cròmpida a su portu de Casteddu sa Siem Pilot, sa nae norvegesa cun 963 pròfugos (676 òmines, 218 fèminas e 69 minorennes) sarbados is dies coladas in su Canale de Sitzìlia. Su bonu de issos at a abarrare in tretos de Casteddu. Is àteros ant a èssere partzidos in is àteras tres provìntzias.

Èssere o merèssere?

de Maurìtziu Sale


Su mese de freàrgiu b'at essidu un'artìculu de importu in su Washington Post. Unu sondàgiu chi pertocat su mundu de sa letura e de sos letores. Movet dae una pregonta bastante elementare: sos nativos digitales, diant èssere sos chi sunt nàschidos cando su mundu fiat giai dominadu dae totu sas ainas tecnològicas de oe, (telefoneddos, tauleddas, portàtiles de cada genia), comente preferint a lèghere, in su pabiru o in sos mèdios digitales? Su chi nch'est essidu a campu contraighet cale si siat aspetativa.

Vuelta, Nìbali a domo. Aru capitanu nou de s’Astana

de Maurìtziu Sale

lavuelta.com

In sa de duas dies de sa Vuelta, tapa Alhaurín de la Torre /Caminito del Rey, b’at àpidu una rutòrgia ispetaculare chi at interessadu, pagu prus o mancu, unos sessanta curridores. Non b'at àpidu fertos graes, ma in mesu a su grupu b'aiat atletas de primore che a Vincenzo Nìbali, Fàbiu Aru, Przemyslaw Niemiec, David Tanner e àteros chi ant dèvidu isetare belle chimbe minutos sena prus bitzicleta, in antis chi arribaret sa màchina de assistèntzia.

Emigrantes, Merkel e Hollande s'adòbiant in Praga

de Lisandru Beccu

Wikimedia
Sos isbarcos de custas dies ant torra postu in pensamentu mesu Europa pro su chi pertocat sa gestione e sa partzimenta de sas cuotas. Difatis, sa chida colada, sos “biàgios de s'isperàntzia” in su Mediterràneu sunt aumentados a cajone de su tempus bonu e de sas cunditziones favorèvoles de su mare. Petzi eris e gianteris dae s'ala de sos Balcanos b'at intradu 8.000 pessones e àteras 4.000 dae sa banda de su canale de Sitzìlia.

23/08/15

Immigratzione, Europa fortilesa cristiana. Peus pro chie creet in àteros profetas?

de Màuru Piredda

 
Is crònacas ligadas a s'immigratzione sighint a èssere presentes in is pàginas de is giornales, e non pro is traessadas mediterràneas ebbia. Ddoe at acadessimentos chi nos contant un'Europa chi torrat a artziare muros. Che a su chi sunt fraighende in Ungheria, in sa làcana cun sa Sèrbia, pro impedire a sirianos, pachistanos, afganos, eritreos e sòmalos de bi cròmpere. E ddoe nd'at àteros chi, ligados a is gasi naradas raighinas medievales de su continente, nos contant un'Europa chi sèberat is pròfugos cunforma a sa religione issoro (peus pro chie creet in su profeta isballiadu?).

22/08/15

Orgòsolo 2015, galu istereòtipos? Su barbarismu segundu Antonio Sorge

de Maurìtziu Sale


Antonio Sorge est professore assistente agiuntu in su dipartimentu de antropologia de sa “York University” in Toronto (Cànada). Espertu de Sitzìlia e de Sardigna, at publicadu, in su mese de làmpadas de ocannu,"Legacies of Violence. History, Society, and the State in Sardinia",  unu libru chi pertocat dae a curtzu sa sotziedade nostra.

Istados unidos, su sotzialista Sanders punnat a bìnchere is primàrias de su Pd contra a Clinton

de Màuru Piredda

Wikipedia
Si amus bidu chi in sa terra de Albione Jeremy Corbin est a proa a pigare sa ghia de su partidu Laburista, in is Istados unidos est essende a campu sa candidadura de su senadore sotzialista Bernie Sanders.

Àmsterdam-Parigi, 15 segundos de terrore

de Lisandru Beccu

Reuters
Eris un'òmine cun unu Kalashnikov at isparadu in unu trenu cun 550 pessones chi fiat tzuchende cara a sa capitale frantzesa. Sa sorte at chertu chi in su matessi vagone b'aeret duos militares americanos in litzèntzia, chi sunt renèssidos a intervènnere resurtende a nche lu blocare, in antis chi fagheret degòlliu.

21/08/15

Aprovadu su Psr: 1,3 milliardos a sa Sardigna

de Lisandru Beccu


Bruxelles at aprovadu su Psr 2014-2020. S'Unione europea at a leare parte a su gastu totale cun su 48% de sas resursas. Sos milliones chi arribant dae su Feasr (Fundu agrìculu europeu pro s'isvilupu rurale) sunt prus de 628. Un'àteru 36,4% l'at a pònnere a disponimentu s'istadu italianu (476 milliones) e su 15,6% sa Ras (204 milliones).

Briga, pùngios e un’ogru pistu pro Brumotti. Ma s'isportivu invitat a non pònnere perunu cummentu ratzista

de Maurìtziu Sale

Fotografia leada da sa profilu Twitter de Vittorio Brumotti

Mèrcuris coladu, su 19 de austu, Vitòriu Brumotti su campione famadu in totu su mundu pro sos giogos de arriscu in bitzicleta, si nch'est agatadu in una briga a pùngios e a carches. Como, in pare cun su babbu, nch'est ricoveradu in s'ospidale Santu Martinu de Gènova. Istende a su chi at decraradu issu a sos giornales paret chi non b'apat ne agredidos ne agressores, ma petzi sete pessones denuntziadas a sas autoridades. Paret chi siat una cosa nàschida cun s'ìmpetu de su momentu.

20/08/15

Bator mìssiles subra de Israele

de Maurìtziu Sale


Tel Aviv. Sunt a su nessi bator sos mìssiles chi nche sunt rutos oe in su nord de Israele a làcana cun su Lìbanu. Sa noa est de s'esèrtzitu israelianu. A totu sos chi istant in sa zona interessada lis ant dadu s'òrdine de non si mòvere dae domo.

Grètzia, Tsipras dimissionàriu, eletziones noas in cabudanni. Sa partzidura de Syriza est acumprida

de Màuru Piredda


Cun is dimissiones de su primu ministru Alexis Tsipras, a pustis de sceti sete meses de guvernu, sa Grètzia si preparat a eletziones noas. Posta a banda, duncas, s'ipòtesi de sa fidùtzia de pedire a su Parlamentu. Est possìbile chi si votet su 20 de cabudanni.

St. Louis (Istados unidos), un'àteru afroamericanu mortu dae sa politzia

de Màuru Piredda

Wikimedia
In is retes sotziales ddoe at chie at giai mudadu una fràsia nòdida bogada dae una pellìcula de Sergio Leone: «Cando un'afroamericanu s'imbenit a unu politziotu armadu, s'afroamericanu est un'òmine mortu». S'ùrtimu est Mansur Ball-Bey, unu pitzocu de 18 annos fertu a morte in Saint Louis, in s'istadu de su Missouri.

19/08/15

“Meeting” de Rìmini, Mattarella: «Dae su terrorismu is sèmenes de una gherra mundiale noa»

de Màuru Piredda

Wikimedia
Non ddoe at annu chi su “Meeting” de Rìmini, ammaniadu dae Comunione e liberazione, non pòngiat in sa mesa unos cantos temas chi, posca, nch'intrant in s'agenda de sa dibata polìtica italiana.

18/08/15

Sìndigos, festas e immigratzione: Enzo Bianco suspendet is fogos in Catània, Nigola Sanna fruschiadu in Tàtari

de Màuru Piredda

Wikimedia

«Amus disinnadu de annullare totus is fogos pirotècnicos oe in tzitade. Is catanesos ant a cumprèndere». Cun pagas rigas postas eris in su profilu Facebook suo, su sìndigu de Catània Enzo Bianco at dadu a ischire a is utentes de sa rete sotziale sa detzisione de festare cun mesura sa patrona Santa Agata a pustis de sa morte de 49 migrantes acadèssida in s'ennèsimu biàgiu de s'ispera.

Lìtera de unu babbu eritreu

(bortada dae) Lisandru Beccu

deretos Guardian
Fia dèvidu èssere prontu a custu, ma non lu so istadu. Est acontèssidu a unu muntone de amigos mios, ma non m'isetaia chi capitaret fintzas a mie. Sa chida colada apo iscobertu chi fìgiu meu de 19 annos si nch'est andadu, s'est aunidu a sos giòvanos chi lassant custu paisu, comente a àteros medas de su tempus suo. L'at fatu sena mi lu nàrrere, a mie o a sa mama. Non nd'at faeddadu cun nemos de sa famìlia nostra.

Amburgo - Casteddu 4-1

de Lisandru Beccu


S'ùrtima amichevole de s'istiu est acabada cun una pèrdida pro su Casteddu chi, però, at cunfirmadu sas impressiones bonas de s'iscuadra. Màssimo Rastelli at fatu pasare sos chi ant giogadu domìniga contra a su Tràpani in Coppa Itàlia e at impreadu giogadores friscos. Duncas un'iscuadra rinnovada belle de su totus.

“The book of souls”, est a proa a essire su discu nou de sos Iron Maiden

de Màuru Piredda 

Wikipedia
Nch'at coladu 35 annos dae sa publicatzione de su primu discu issoro. Fiant sos annos de s'“undada noa de s'heavy metal britànnicu” e sos Iron Maiden aiant, dae tando, totus sas caraterìsticas pro devènnere una de sas realidades prus mannas de s'iscena rock mundiale intrea. Como sunt a proa a essire cun su de 16 discos issoro, “The book of souls”, antitzipadu dae su sìngulu “Speed of light”.

Regnu unidu. Corbyn partzit sos laburistas

de Maurìtziu Sale

Wikimedia
Sa polìtica internatzionale de manca est in fermentu. In Grètzia amus bidu chi, a cajone de s'ùrtimu memorandum, Tsipras est arrischende sa fidùtzia in parlamentu e sa fratura de su partidu. Ma no est petzi Syriza chi arriscat sa partzidura. In su Regnu unidu, su deputadu Jeremy Corbyn laburista de formatzione marxista, est a dae in antis in totu sos sondàgios pro sas primàrias de su mese de cabudanni. 

17/08/15

Cuba. Castro reclamat e esigit milliones dae sos Istados unidos

de Maurìtziu Sale
 
Wikimedia

Su Presidente cubanu, ca a li nàrrere "ex" est a lu minispretziare, su 13 de austu, sa die chi nch'est cròmpidu a sos 89, in una nota chi at publicadu in "Granma" s'òrganu ufitziale de su partidu comunista, at reclamadu esigende·los, "[...]cuantiosos millones de dólares[...]" paritzos milliones de dòllaros, dae sos Istados unidos a tìtulu de rifata -si leghet in sa nota- pro totu sas polìticas chi sos americanos ant adotadu a dannu de sa natzione cubana.

Sa Grètzia aprovat su memorandum nou: Syriza cara a is eletziones antitzipadas. E a sa partzidura sua

de Màuru Piredda

Wikipedia

Pagas dies a como su Parlamentu grecu at aprovadu su de tres pianos de agiudos propostu dae is gasi narados “creditores internatzionales”. Sa natzione ellènica at a retzire 86 milliardos in càmbiu de unas cantas «mesuras difìtziles» (pro impreare is paràulas de su ministru de is Finàntzias Euclid Tsakalotos). Ddoe at a àere unu «pranu de privatizatziones afortiadu», at naradu su presidente de s'Eurogrupu, s'olandesu Jeroen Dijsselbloem.

15/08/15

Futei. Acabbadu s'oro: como tzianuru ebbia e una mina de sanare

de Maurìtziu Sale

Deretos Beni comuni manciano URL imàgine
A pustis de annos e annos de polèmicas chi non nche crompiant a nudda,sa Ras at istantziadu su dinare pro sas bonìficas in sa mina de Santu Miali, in Futei. In totu sunt barantabator milliones de èuros postos subra de sa mesa dae sa Regione (28 dae sa giunta Pìgliaru). Ma sa noa, mancari bona, no est custa. Sa noa est chi sos traballos de bonìfica sunt istados afidados, cun una pròroga a sa cunventzione iscadida (Cunventzione n. 15876/13 de su 8 de trìulas de su 2013), a sa sotziedade Igea (Delìbera de su 28 de trìulas de su 2015, n.38/20).

14/08/15

Informatzione, ddoe at giornalistas antiratzistas chi àrtziant sa conca

de Màuru Piredda
 
Anja Reschke - spielmann-foto.de

Mai l'aeret fatu “La Stampa” a cumpartzire in Facebook una noa sua in pitzu de una pitzoca rom inglesa chi paret siat prus abista de Einstein (nât chi ddi nch'at coladu su cuotziente intelletivu crompende a 162 puntos). Deretos is cumentos de unos cantos letores apartenentes a àteras duas comunidades: sa de is “deo non so ratzista ma...” e sa de is“nos nche furant peri s'intellighèntzia”. Su chi “La Stampa” at fatu a pustis est, però, galu mègius.

13/08/15

«Bolimus sa cassa integratzione». Sighit sa pelea de is minadores de sa S&B de S'Ulumedu

de Màuru Piredda

deretos Ansa

Sighit sa pelea de is minadores de sa S&B Industrial Minerals de S'Ulumedu. Eris a banda de mangianu, is operajos ant torradu a mustrare s'arrennegu issoro, cara a s'intrada de sa mina, impedende a is dipendentes de s'azienda de manutentzione de comintzare su traballu.

Esplosione in Tzina: 44 mortos e 500 fertos

de Lisandru Beccu 

deretos Ansa
Eris, in sa tzitade portuale de Tianjin, una sèrie de esplosiones at abertu una note de inferru. Fiant sas 23.30 cando, in unu depòsitu de materiale chìmicu inframàbile, b'at mòvidu unu fogu chi si nch'est ispartu deretu causende duas esplosiones.

Ocse: «Allarme analfabetismu»

de Maurìtziu Sale

Cando naramus analfabetismu pensamus, deretu, petzi a chie no ischit ne a lèghere ne a iscrìere. Unas cantas dies a oe s'Ocse nos at ammentadu imbetzes chi un'analfabeta podet èssere fintzas una pessone chi ischit a iscrìere su nùmene suo, sa data de nàschida, in ue istat e chi mancari agiornat cada momentu s'istadu suo in Fecebook o in Twitter, ma chi no est capatzu " de cumprèndere, valutare, impreare sos testos iscritos pro s'interessare a su chi giughet a inghìriu, pro intervènnere a manera ativa in sa sotziedade, pro si preistabilire e pro nche cròmpere a unas cantas punnas o pro crèschere sas connoschèntzias e sas potentzialidades suas".

07/08/15

Comunas sardas, mènguas de dinare dae Roma (45 milliones) e Casteddu (15). Anci oriolada

de Màuru Piredda 

Fiat bastadu a leare parte a unu cale si siat Consìgiu comunale cunvocadu in is dies coladas pro aprovare su bilàntziu de previsione 2015 (chi, difatis, iscadiat su 30 de trìulas). Cada amministratzione, a sa segura, at presentadu una relatzione acumpangiadora mentovende is mènguas. Est oramai unu rituale. Ma ddoe at chertu una cunferèntzia de imprenta de s'Anci Sardegna (s'assòtziu de is Comunas sardas) pro presentare unos cantos datos cumplessivos: s'istadu nde bogat 45 milliones de èuros, s'ammistratzione regionle àteros 15.

06/08/15

Esplosione in s'istrìscia de Gaza

de Lisandru Beccu 


Bator pessones sunt mortas e àteras vinti sunt fertas in su sud de s'istriscia de Gaza. L'at annuntziadu su su Ministèriu de sa Salude de Gaza, Ashraf al Qudra. S'esplosione, acuntèssida in Rafah, l'at causada unu mìssile israelianu betzu, impreadu in s'operatzione militare de s'istiu coladu, chi no aiat galu tzocadu. Una famìlia, agiuada dae àteros operajos, fiat liberende·si sa domo dae sas muredinas (macèrie) cando sa bomba est esplosa.


Hiroshima: su ses de austu a sas oto e cuartu

de Maurìtziu Sale

wikimedia
Sa morte in intro e in foras, in sas domos derrutas, in sos caminos desertos e in sas boghes de sos pagos malassortados chi si sunt atacados a sa vida. S'istòria e s'iscola nos allegant petzi de mortos e fertos.De nùmeros, de istatìsticas e de sa potèntzia mortale de s'atòmica. Non chistionant de sàmbene, de fragu malu e de istentina. De golleis desertos e àrbores brusiados. De abba pùdida e de dolore! Sos ministèrios la timent, sa cultura. L'istrajant e duncas la càtzigant e la morint.

Naufràgiu nou in su Mediterràneu, si timet chi ddoe apat prus de una chentina de mortos

de Màuru Piredda 

Sighint is operatziones de sucursu de sa Guàrdia costera italiana in su tretu marinu de su canale de Sitzìlia (a belle 15 mìllias a nord dae sa Lìbia) a pustis de su naufràgiu acontèssidu eris a banda de merie. In s'imbarcatzione interessada ddoe aiat unos 700 migrantes. 400 nât chi sunt sarbos. Sunt imbetzes 25 is mortos recuperados ma si timet chi su nùmeru potzat crèschere (ddoe at chie faeddat de chentinas).

05/08/15

Emergèntzia abitativa in Casteddu, is famìlias interessadas: «Ddoe at domos medas sena gente e gente meda sena domos»

de Màuru Piredda 

A pustis de una prima protesta ordingiada martis coladu, is famìlias in cumbata pro sa domo, paris cun unos cantos manifestantes solidales, si sunt torradas a oviare eris a merie cara a su Consìgiu comunale de Casteddu. Sa chistione est semper sa matessi: cuntrastare s'emergèntzia abitativa movende dae is distacos de s'abba chi ant interessadu is abitantes de is carreras de Cagna, Zucca e Flumentepido.

04/08/15

Disacatu ambientale in Portu Turre, indagados tres dirigentes Syndial

de Màuru Piredda 
Disacatu ambientale e gestione de refudos no autorizados e perigulosos pro s'atmosfera e sa falda acuìfera. Pro custos motivos tres dirigentes de sa Syndial de Portu Turre sunt indagados dae sa Procura de sa Repùblica de Tàtari.

Reforma Ap, Renzi paret in su Nürburgring

de Maurìtziu Sale

At dominadu sa presse eris in su Senadu, in sos traballos de reforma de s'amministratzione pùblica. Ant aprovadu, sena peruna modìfica o emendamentu, 11 artìculos subra de 23. In mesu a sos àteros bi fiat s'artìculu in ue si previdit de collire a pare su corpus forestale de s'Istadu cun s'arma de sos carabineris. In intro de oe previdint de nche serrare totu sos traballos, bidu chi su bonu de sos ostàculos nche parent barigados. Dae su riòrdinu de sa dirigèntzia pùblica a s'ampriamentu de sa fòrmula de su "silèntziu assensu".

03/08/15

Fogos, emergèntzia in Califòrnia

de Lisandru Beccu 

Est dae mèrcuris coladu chi sos vìgiles de su fogu sunt gherrende contra unu muru de framas chi oramai est foras de controllu. Su giassu prus fertu est Lower Lake, 11.500 ètaros fatos a chisina e una chimbantina intre domos e istruturas distrutas.

02/08/15

Sa fùria de sos elementos. Firentze torra suta s'abba

de Maurìtziu Sale

Una temporada mala. Abba, gràndine e ufuladas de bentu ispantosas, ant abrancadu eris sa tzitade de Firentze. Allagamentos, àrbores irraighinados e pessones in perìgulu de vida sunt tenende impinnadas sas iscuadras de sos vìgiles de su fogu. Sas autoridades ant rechestu finas agiudu e rinfortzos dae su Comune de Pradu e dae Pistòia, pro pòdere parare fronte a su disacatu e a totu sas rechestas de interventu. Su livellu de s'Arnu s'est artziadu de paritzas unidades e gente meda fiat timende·si un'àteru 1966.

2 de austu, Bologna ammentat su degòlliu 35 annos a pustis

de Màuru Piredda 
 
Wikipedia
Nch'at coladu 35 annos dae cando is lantzitas de su relògiu de s'istatzione de Bologna sunt firmas a is 10.25 de mangianu. In is pàginas de s'istòria italiana, su de su 2 de austu de su 1980 sighit a rapresentare s'acadessimentu terrorìsticu prus grae de su segundu perìodu postbèllicu: «Non tèngio paràulas – aiat naradu su presidente de sa Repùblica de tando, Sandro Pertini – semus cara a sa faina prus criminale acadèssida in Itàlia».