22/08/15

Àmsterdam-Parigi, 15 segundos de terrore

de Lisandru Beccu

Reuters
Eris un'òmine cun unu Kalashnikov at isparadu in unu trenu cun 550 pessones chi fiat tzuchende cara a sa capitale frantzesa. Sa sorte at chertu chi in su matessi vagone b'aeret duos militares americanos in litzèntzia, chi sunt renèssidos a intervènnere resurtende a nche lu blocare, in antis chi fagheret degòlliu.

S'òmine, unu pitzocu de 26 annos, fiat biagende issu puru cara a Parigi cando, in gosi, nch'at bogadu s'arma e at cumintzadu a isparare a s'isfaddida. A sa prima ogriada calicunu at pensadu chi su fusile esseret unu giogu, ma a sos tzocos e a sos bidros chi fiant falende·si in chisina, totus si sunt pesados a boghes e ant chircadu de si pòdere amparare. Deretu sunt intervènnidos sos duos militares chi l'ant trobeidu in terra.
Sunt istados 15 segundos de timòria pro totus, ca bi podiat mòrrere unu muntone de gente, imbetzes b'at petzi duos fertos. A pustis, su trenu s'est firmadu in Arras, in ue sa politzia at arrestadu su malintentzionadu; l'ant compidadu e ant bidu chi giughiat un'àtera pistola automàtica cuada. In su mentres ant sucursu sos fertos e sa Rughe Ruja at donadu s'abba a sos passigeris assuconados.