27/08/15

Àustria. 50 mortos, affogados in intro de unu càmiu

de Maurìtziu Sale

© ANSA/EPA

Semper prus grae, semper prus tràgicu su bulletinu de morte chi pertocat sos disterrados in chirca de mègius sorte. Unu contadore chi a dolu mannu no atzinnat a si firmare. Oe sas vìtimas sunt una chimbantina, pagu prus o mancu. Òmines e fèminas chi fiant chirchende de si nche frànghere in Europa fuende·si dae su disacatu in logu issoro. Custa bia nche fiant in intro de unu càmiu abbandonadu in s'autostrada A4, in Àustria.

Forsis a su tzaferru l'est mancadu su coràgiu pro nche cumpletare s'atzione mancari timende s'arrestu. A lu bìdere pariat un'autocarru isotèrmicu che a medas, de sos chi si costumat a impreare pro sa mertze deperìbile e nemos diat àere immaginadu mai chi in intro nch'aeret òmines.

Misereddos chirchende un'àtera ocasione, forsis un àtera vida. In aterue. Lis est mancada s'àera, issipidos comente fiant. Lis at fartadu s'alenu pro nche barigare sos pagos chilòmetros chi mancaiant pro nche cròmpere a logu seguru. Una vida sena ispera e una morte orrorosa, sena apellu. Su ministru de s'internu austrìacu Johanna Mikl-Leitner, in cunferèntzia imprenta, at sollitzitadu s'Unione europea pro nch'ammaniare cantu prus in presse unos cantos tzentros a ue pòdere collire sos chi si sunt sarvados in antis de nche los tramudare, partzende·los in cadaunu de sos 28 Istados membros.

Gentiloni at dadu a intèndere dae Vienna, pròpiu sa die de su summit in contu de immigratzione, chi como «non sunt petzi sa Grètzia e s'Itàlia sas natziones prus tocadas dae sa disaura, ma a dolu mannu est totu s'Europa e nch'est cròmpidu su momentu chi cadaunu si pighet sas responsabilidades suas e chi s'ativet pro nch'istransire sos arriscos de morte, garantende asilu e agiudos in totue»

Chi sa sua siat una promissa imbelada pro nch'abrogare, in Itàlia, sa Lege 189?

Semper a cando fintzas Angela Merkel, dae Vienna etotu, s'est dimustrada isporada pronuntziende paràulas de granitu:  «M'auno a su dolore e chèrgio fintzas agiùnghere, oe chi semus inoghe tratende unu de sos temas prus dìligos de semper, chi est una birgòngia" -at aboghinadu in sos micròfonos de sa cunferèntzia- "chi cara a custu disacatu bìblicu b'apat gente che a sos chi eris ant atacadu  e destruidu su tzentru de sos disterrados in Heidenau, a curtzu a Dresda. So isporada, umiliada e cundenno custa atzione cun totu sas fortzas chi tèngio in corpus».