21/08/15

Briga, pùngios e un’ogru pistu pro Brumotti. Ma s'isportivu invitat a non pònnere perunu cummentu ratzista

de Maurìtziu Sale

Fotografia leada da sa profilu Twitter de Vittorio Brumotti

Mèrcuris coladu, su 19 de austu, Vitòriu Brumotti su campione famadu in totu su mundu pro sos giogos de arriscu in bitzicleta, si nch'est agatadu in una briga a pùngios e a carches. Como, in pare cun su babbu, nch'est ricoveradu in s'ospidale Santu Martinu de Gènova. Istende a su chi at decraradu issu a sos giornales paret chi non b'apat ne agredidos ne agressores, ma petzi sete pessones denuntziadas a sas autoridades. Paret chi siat una cosa nàschida cun s'ìmpetu de su momentu.

Comente a onni chertu sas resones non sunt mai a una banda ebbia. A su chi at decraradu issu etotu, su mangianu fiant essidos in pare cun su babbu e un'àteru amigu pro si fàghere unos cantos chilòmetros de allenamentu in bitzicleta. Fiant in sa provintziale chi dae Toirano nche giughet a Bardineto in provìntzia de Savona. Un'àteru amigu issoro, cun sa màchina, fiat sighende·los dae acurtzu pro chistiones de seguresa, ca su caminu in cue est istrintu meda. Totu in unu nât chi b'at cròmpidu dae palas una màchina cun tres pessones in intro e at cumintzadu a tzocare sa trumba cun insistèntzia. 

A pustis de nch'àere coladu sa màchina issoro- sighit Brumotti- su passigeri de dae in antis de s'àtera vetura nât chi nche lis at iscutu un'ampulla de abba contra a su parabretza. E dae cue est nàschidu totu. In antis faeddos, boghes, unas cantas ingiùrgias e a pustis sos corfos dae una banda e dae s'àtera. Brumotti nch'est essidu cun un'ogru pistu e una micro fratura de su pamentu oculare de dereta. In unu messàgiu difusu cun twitter at asseguradu sos sighidores suos (sunt milliones in totu su mundu), chi cantu prus in antis at a torrare subra a sa sedda de su mezu suo istimadu.

E unu praghere lis at pedidu, sende chi sos chi nche fiant in s'àtera màchina, sos contra, fiant albanesos: "Bos invito a non pònnere perunu cummentu ratzista e a no impuntzare a s'òdiu contra a sos istràngios. Sunt cosas chi podent capitare a chie si siat e tocat a si las giùghere cun dignidade reconnoschende cadaunu sas responsabilidades suas".

S'atleta lìgure est connotu meda in Sardigna in ue unos cantos annos a oe, in su 2010, aiat istabilidu unu primadu mondiale, brinchende a 168 metros de artària subra de su livellu de su mare. In echilìbriu in su matessi puntu, at brincadu deghennoe bortas cun sa roda de palas de sa bitzicleta subra de su cùcuru de sa perda longa de Goloritzè (Punta Caroddi) in sa Comuna de Baunei. Localidade famada in totu su mundu e patrimòniu naturale de s'Unesco.Finas ocannu Brumotti in su mese de trìulas, aiat seberadu a Gonone, in sa costa orientale, pro si nche colare carchi die de disaogu. A sanaret in presse.