07/08/15

Comunas sardas, mènguas de dinare dae Roma (45 milliones) e Casteddu (15). Anci oriolada

de Màuru Piredda 

Fiat bastadu a leare parte a unu cale si siat Consìgiu comunale cunvocadu in is dies coladas pro aprovare su bilàntziu de previsione 2015 (chi, difatis, iscadiat su 30 de trìulas). Cada amministratzione, a sa segura, at presentadu una relatzione acumpangiadora mentovende is mènguas. Est oramai unu rituale. Ma ddoe at chertu una cunferèntzia de imprenta de s'Anci Sardegna (s'assòtziu de is Comunas sardas) pro presentare unos cantos datos cumplessivos: s'istadu nde bogat 45 milliones de èuros, s'ammistratzione regionle àteros 15.

A intèndere su presidente de s'assòtziu Pier Sandro Scano «amus reduidu a su mìnimu indispensàbile is servìtzios pro is tzitadinos».

Colados in su sedatzu unos cantos acadessimentos: a comintzare dae su dinare de mancu in contu de Imu agrìcula (dae Roma) e dae sa negatzione de s'iscontu de s'Irap (dae Casteddu).

De prus, segundu Giuseppe Casti, presidente de su Consìgiu de is autonomias locales, ddoe at su perìgulu chi sa Regione non renessat a trasferire a is Comunas s'ùrtimu 5% de su Fundu ùnicu, ca nât chi non ddoe at resursas. Nche semus in is 25 milliones e pro Salvatore Sanna (assòtziu Entes locales de Europa) ddoe at sceti una resone: «Sa Giunta est istada dèbile meda in sa vertèntzia intradas cara a s'istadu».

Comunas minores «a bàtima» pro Rodolfo Cancedda, boghe de s’Assòtziu Entes locales chi at ammentadu, pro su chi pertocat s'aumentu de sa tassatzione locale, is datos presentados dae sa Corte de is contos: dae is 628 èuros pro càpite in is biddas chi no arribant a is 2mìgia abitantes.

Non sunt andadas a gèniu, in fines, is paràulas de su primu ministru Matteo Renzi («Is amministradores devent traballare de prus»). Mancu male chi fiat sìndigu e chi in su guvernu suo ddoe at gente chi benit dae s'Anci, comente a Graziano Delrio.

Imoe nât chi ddoe at a àere batalla. Ma sa pregonta nch'essit sola sola: is sìndigos de su Pd (e non sunt pagos) ant a gherrare contra a su partidu issoro chi guvernat in Roma e in Casteddu?