24/08/15

Cròmpida a Casteddu sa nae norvegesa cun unos milli emigrantes

de Màuru Piredda

ansa.it
Est cròmpida a su portu de Casteddu sa Siem Pilot, sa nae norvegesa cun 963 pròfugos (676 òmines, 218 fèminas e 69 minorennes) sarbados is dies coladas in su Canale de Sitzìlia. Su bonu de issos at a abarrare in tretos de Casteddu. Is àteros ant a èssere partzidos in is àteras tres provìntzias.
Contra a custu isbarcu s'at pesadu unas cantas boghes dae su mundu polìticu sardu. Marcello Orrù, eletu in Cussìgiu regionale cun su Psd'Az (mancari, nât chi, lu frecuentet prus pagu de is àteros) lis at naradu a Renzi e Alfano chi non trasformet sa Sardigna «in su tzentru de regorta de s'Europa».

Orrù at faeddadu de «mìgias de istràngios cun màndigu e allògiu in istruturas cun cada comodidade» e de «33 èuros sa die chi aiant pòdidu cuntentare is cuntzitadinos nostros». Su coordinadore regionale de Fratelli d'Italia Sarvadore Deidda at imbetzes invitadu is sìndigos a si «rebellare contra a s'invasione» invochende «un'interventu militare in Lìbia pro firmare is isbarcos».
In contu de invasione sa Stampa at publicadu, duas dies a oe, unu pàrrere de Alessandro Bechini, diretore de Oxfam: «Ocannu, dae su primu de ghennàrgiu a su 15 de austu, ddoe at isbarcadu pagu prus o mancu 103mìgia pessones (su 0,17% de sa populatzione italiana), unos milli de mancu cunforma a su matessi perìodu de su 2014»