03/08/15

Fogos, emergèntzia in Califòrnia

de Lisandru Beccu 

Est dae mèrcuris coladu chi sos vìgiles de su fogu sunt gherrende contra unu muru de framas chi oramai est foras de controllu. Su giassu prus fertu est Lower Lake, 11.500 ètaros fatos a chisina e una chimbantina intre domos e istruturas distrutas.

Sos nùmeros faghent a tìmere si pensamus chi petzi su 5% de custu inferru est bardiadu e b'at de si disisperare cunsiderende chi su fogu si nch'at papadu belle 8.000 ètaros in 5 oras sa note intre sàbadu e domìniga. Su guvernadore Jerry Brown at declaradu deretu s'istadu de emergèntzia: “sa sicagna chi durat oramai dae 4 annos e sas temperaduras caentes, ant trasformadu sa Califòrnia in una bomba a orologeria”.

In su mentres, sos fogos allutos in totu s'istadu sunt una bindighina, un'emergèntzia berdadera.