18/08/15

Lìtera de unu babbu eritreu

(bortada dae) Lisandru Beccu

deretos Guardian
Fia dèvidu èssere prontu a custu, ma non lu so istadu. Est acontèssidu a unu muntone de amigos mios, ma non m'isetaia chi capitaret fintzas a mie. Sa chida colada apo iscobertu chi fìgiu meu de 19 annos si nch'est andadu, s'est aunidu a sos giòvanos chi lassant custu paisu, comente a àteros medas de su tempus suo. L'at fatu sena mi lu nàrrere, a mie o a sa mama. Non nd'at faeddadu cun nemos de sa famìlia nostra.

A su comintzu fia arrennegadu meda e so abarradu dispràghidu.

L'aia naradu chi diat èssere istadu perigulosu meda a si nch'andare gasi. A su momentu apo pensadu de l'àere cumbintu, ma no aia cunsideradu sa rete manna de informatziones chi ant custos pitzocos, mancari inoghe in Asmara siat unu problema a àere cuntatos cun s'esternu.

Cando est isparèssidu apo chircadu de lu cuntatare. Apo pregontadu a totu sos amigos suos chi connoschia, ma medas non los apo agatados, fintzas issos nche sunt mòvidos.

Lu cheria agatare in antis chi nch'esseret tardu, ma non b'at àpidu manera. Nemos mi podiat dare informatziones.

Ischia de sos arriscos. Apo bidu famìlias medas collende su dinare pro sos fìgios furados in Egitu. Connosco fintzas babbos e mamas de pitzocos mortos in mare. Bi nd'at àteros chi mutint dae s'Europa, ma non s'ischit comente istant. No est fàtzile.

Non bi so resurtadu. Fiat perigulosu a lu chircare.

Eris at mutidu dae su Sudan. Nat chi bi resesset a mòvere a Khartoum si l'agiuamus a nch'essire. Bi cheret unu muntone de dinare, pagu prus o mancu 800 $. No isco mancu in ue est issu, ma devo resurtare a otènnere cussa tzifra in carchi manera. So iscriende a totu sos parentes nostros ispainados peri su mundu.

So dispràghidu meda pro su chi est capitende. Como isco dare una risposta a sa pregonta mea: “Custos babbos e mamas comente faghent a permìtere a sos fìgios de si nch'agatare in situatziones de perìgulu gosi mannas?”. No lu permitint! Custas fainas acontessent e bastat, comente est capitadu a sa famìlia nostra.

Fìgiu meu est su primu fìgiu, sos àteros duos sunt unu e duos annos prus minores e sunt fèminas. Deo so imbetzende e custu diat dèvere èssere istadu su tempus pro mi los godire a fìgios mios, imbetzes devo fàghere sos contos cun custa disaura.

M'intendo impotente.