30/07/15

Raportu Svimez 2014: de bator una famìlia sarda est pòvera

de Màuru Piredda 

Ocupatzione, lìmite de povertade, richesa produida: sunt graes meda is datos chi essint a campu dae su raportu 2014 (cunforma a s'annu in antis) de su Svimez, su sòtziu pro s'isvilupu de s'indùstria in su meridione. In contu de traballu, intre su 2012 e su 2013, in Sardigna ddoe at àpidu 43mìgia (su 7,3%) ocupados de mancu. Su tassu de disocupatzione nche crompet a su 25,4% (a su 54% pro is giòvanos suta de is 24 annos de edade).

In su setore de sa manifatura ddoe at àpidu belle unu millione de oras de cassa integratzione. Datos chi podent acrarire su proite belle su 25% de is famìlias sardas nch'est a làcana cun sa cunditzione de povertade. Prus bassu su produtu internu brutu (su Pil) cunforma a su 2012: su 4,4% de mancu. Gasi etotu is esportatziones: - 15,5%. Male s'edilìtzia, s'indùstria e is servìtzios. Bene isceti s'agricultura (+2% de ocupados)