24/08/15

Vuelta, Nìbali a domo. Aru capitanu nou de s’Astana

de Maurìtziu Sale

lavuelta.com

In sa de duas dies de sa Vuelta, tapa Alhaurín de la Torre /Caminito del Rey, b’at àpidu una rutòrgia ispetaculare chi at interessadu, pagu prus o mancu, unos sessanta curridores. Non b'at àpidu fertos graes, ma in mesu a su grupu b'aiat atletas de primore che a Vincenzo Nìbali, Fàbiu Aru, Przemyslaw Niemiec, David Tanner e àteros chi ant dèvidu isetare belle chimbe minutos sena prus bitzicleta, in antis chi arribaret sa màchina de assistèntzia.
Sos prus oriolados pro s'isetu fiant, si lu dat su sese, sos de dae in antis in sa classìfica generale. Sos chi teniant aspetativas de vitòria in sa fratzione o semper a cando, de pòdiu in Madrid. Fiat pròpiu Nìbali, candidadu pro sa vitòria finale, su prus nervosu.

Fiat isetende a sa ritza in mesu a su caminu cun sas manos in costàgios e de mùtria mala meda. E cando l'ant cunsignadu sa bitzicleta noa, at cumintzadu su recùperu agarrende·si cun una manu a sa màchina de suportu pro unos dughentos metros, ma sas immàgines, leadas dae s'elicòteru, fiant craras e sa sentèntzia de sa giuria est istada severa: a domo sena su tempus, iscualificadu. Fine de sa cursa fintzas pro Alexander Sheffer, su tzaferru chi fiat ghiende sa màchina ufitziale de s'Astana.

Problema mannu pro Aru chi como at a tènnere s'agiudu de una màchina ebbia pro totu su restu de sa gara. At a dèvere ghiare issu s'iscuadra òrfana de Nìbali bidu chi Alexander Vinokourov, su mere mannu de s'Astana, nche l'at coladu a capitanu. Su curridore sardu at dimustradu prus de una bia chi tenet unu caràtere echilibradu e forte. Difatis eris, mancari si nche siat rutu, b'est revèntidu su matessi a nche cròmpere a fine gara cun pagos segundos de diferèntzia dae Johan Esteban Chaves, su binchidore de sa tapa. Isetende duncas chi Aru si cunfirmet unu campione e chi non nch'abarret in su limbu de sas promissas eternas, l'auguramus "a chent'annos un'àtera" in contu de rutòrgias e una mègius sorte pro su restu de sa Vuelta.

Una curiosidade. Unu intre sos favoridos pro bìnchere sa Vuelta est su britànnicu Chris Froome, giai binchidore in Parigi in su mese de trìulas de ocannu: pro una brulla de sa sorte e pro sa matessi resone de Nìbali, nche l'aiant iscualificadu dae su Giru de Itàlia in su 2010, cando galu non fiat...Chris Froome. E eris cando l'ant intervistadu, pregontende·li sas resones suas de s'intzidente, cando est essidu a campu su nùmene de Nìbali e duncas s'iscualìfica, si nche l'at fuidu unu risitu befulanu de revesa.