24/09/15

Burkina Faso, un'acordu intre militares sarvat a Diendéré. Ma sa crisi no est agabbada

de Màuru PireddaDae cando su generale Gilbert Diendéré at ghiadu su corfu de istadu, is acadessimentos in Burkina Faso sunt mudende dae su mangianu a su sero. Su presidente transitòriu Michel Kafando, secuestradu su 17 de cabudanni dae sa Rsp, sa Guàrdia presidentziale, s'at torradu a leare su poderiu a pustis de un'acordu intre golpistas e militares de s'esèrtzitu.
Ma custu acordu non dd'est agradadu a is massas burkinabè (chi in is dies coladas aiant fintzas refudadu una proposta dae sa Cedeao, sa comunidade econòmica de s’Àfrica otzidentale, galu prus modde cun su grustu de Diendéré). Imoe is golpistas chi aiant ocupadu is palatzos guvernativos si nche sunt mòvidos e, pro parte issoro, is sordados de s'esèrtzitu (intrados a Ouagadougou intre su 21 e su 22 pro impònnere sa resa) si nche sunt retirados issos puru. Custu resurtadu benit a pustis de isciòperos, barricadas peri is carreras de sa capitale (ma fintzas de Bobo Dioulasso, Fada N'Gourma, Kaya, Dori, Ouahigouya e Banfora) e tres mortos in is iscontros.

Paret una solutzione pro nche pònnere a banda s'ipòtesi de una gherra tzivile. Ma non pro evitare un'isvilupu rivolutzionàriu. Sa populatzione burkinabè, a pagas chidas dae is eletziones de santugaine, non cheret chi ddoe apat unu re-tziclu de su personale polìticu ligadu a su regime de Compaorè. De prus, cheret chi nch'isorvant sa Rsp e chi Diendéré (bratzu destru de su ditatore chi guvernaiat dae su 1987 e chi fiat acusadu de èssere unu intre is protagonistas de sa morte de Thomas Sankara) bèngiat protzessadu e impresonadu.