19/09/15

Casteddu-Avellino 2-1

de Lisandru Beccu


Rastelli binchet in su Sant'Elia contra a sa ex iscuadra sua. Sos “sardos” giogant bene pro totu sa partida, tzedende petzi a s'ùrtimu, cando s'istrachidùdine si faghet intèndere de prus. Su Casteddu rinùntziat a Deiola, friscu friscu de rinnovu cuntratuale e lassat logu a Joao Pedro. Pro su restu sa formatzione est sa matessi de sa chida colada, francu Pisacane chi giogat a su postu de Murru.


S'Avellino gestit bene sa botza a su cumintzu, faghende·si bìdere in dae in antis cun Insigne in su ladus de manca, ma sa defensa ruju-biaita est pronta e respìnghere sos atacos angenos. A su de 21 minutos Melchiorri paret chi apat sa possibilidade de dare pensamentos a Frattali, ma su defensore recùperat e nche bogat sa botza addae de sa lìnia de fundu. Su Casteddu creschet e proat a nche colare in vantàgiu cun unu tiru de Farias chi però nch'essit a foras. Tando tentat Melchiorri, ma at prus pagu sorte. Nche colant pagos minutos e Farias s'imbentat unu passàgiu filtrante chi nche colat sas ancas de sos defensores e nche crompet a sos pees de Sau (forsis in foras de giogu) chi si fùrriat e la tocat su tantu suo pro marcare su gol. Casteddu in vantàgiu. Mokulu tando chircat de nche tragiare sos suos, intrat in àrea dae su ladus de manca, ma su tiru nch'essit a costàgiu de su palu defensadu dae Storari.

In su segundu tempus, semper Mokulu at sa possibilidade de nche giùghere a su parègiu sos biancu-birdes, ma a sa sola, cara a Storari si faghet ipnotizare. Mancu su tempus de chinnire ogru e Melchiorri raddòpiat a su de 53 minutos. Nche collit cun sa conca unu tiru dae su cugione de Farias e l'indiritzat a manca de Frattali marchende su 2-0. Oramai su Casteddu si nch'est fatu mere de su campu e proat, sena fortuna, a ismanniare su nùmeru de sos gol cun Farias e Di Gennaro; unu tiru de Sau a su de 19 minutos nch'iscudet a su palu e torrat in segus. Mokulu, su mègius de s'Avellino finas a como, at sa possibilidade de fàghere torrare sos suos in partida, ma su portieri ruju-biaitu li negat sa glòria, no est die. Su Casteddu rallentat e sos òmines de Tesser torrant a intrare in partida a su de 84 minutos. Zito dae su ladus de dereta nche ponet sa botza a mesu de s'àrea, in ue Arini antìtzipat a totu cantos e fùlminat a Storari cun unu destru de prima intentzione. Su recùperu de chimbe minutos non permitit a sos campanos de nch'agantzare su parègiu. Sa partida acabbat 2-1 pro sos sardos, ma non b'at mancu tempus de festare ca martis si giogat in Chiàvari cun sa Virtus Entella.
 
Formatziones

Casteddu: Storari, Balzano, Capuano, Salamon, Pisacane (59' Murru), Joao Pedro, Di Gennaro (82' Fossati), Dessena, Farias (69' Deiola), Sau, Melchiorri.
Allenadore: Màssimo Rastelli

Avellino: Frattali, Bastien (55' Jidayi), Visconti, Ligi, Biraschi, Insigne (62' Soumare), Gavazzi (28' Zito), Arini, Trotta, Nica, Mokulu.
Allenadore: Attìlio Tesser

Gol: 29' Sau, 53' Melchiorri, 84' Arini