08/09/15

Casteddu-Crotone 4-0

de Lisandru Beccu


Cumintzat in sa mègius manera su campionadu de sos ruju-biaitos de Màssimo Rastelli. Su bator a zeru a su Crotone, difatis, nche los leat a su primu postu in classìfica, candidende·los deretu a sa promotzione in Sèrie A. Sa partida in sas primas iscutas est bastante echilibrada, sas iscuadras s'istùdiant sena atacare meda. Su Casteddu bi proat cun Di Gennaro e cun Deiola, ma sa mira est isballiada. Fintzas Farias bi proat, ma Cordaz est prontu a tzapulare cale si siat àidu respinghende sa botza. Bi pensat su Crotone a pònnere sa tzudda a Storari cando su tiru destru a fùrriu de Tounkara nch'essit a fora de pagos tzentìmetros. Mancu su tempus de s'acartzonare e su Casteddu marcat su primu gol cun Farias.


S'atacante intrat in s'àrea de penalidade dae mesu e cun unu destru a filu de terra inferchit su portieri. Chircat de si trèmere su Crotone, chirchende glòrias cun Tounkara, ma sa defensa sarda est atenta.

Su segundu tempus cumintzat pàsidu che a su primu etotu, ma a su de 60 minutos su Crotone abarrat in deghe òmines. Salzano faghet unu fallu a Di Gennaro e s'àrbitru non bi pensat duas bortas a li bentulare sa targhita groga in cara, est sa segunda e duncas su giogadore devet lassare su campu de giogu. Espulsu. Dae inoghe a dae in antis su Casteddu divenit su mere de terrinu erbosu.

A pustis de unu minutu Deiola ischìtzinat sa botza dae bintighimbe metros chi si nch'insacat a sa manca de su portieri, est su primu gol in Sèrie B pro su giogadore de Santu Èngiu.

Oramai su Crotone podet petzi limitare sos dannos chirchende de si defensare cantu podet, ma non bastat, difatis Sau marcat su de tres gol collende·nche unu passàgiu traessu de Pisacane e indiritzende·lu a su cugione artu de sa porta aversària, 3-0. Non sunt galu satzos sos ruju-biaitos e tando bi pensat Giannetti a serrare sos contos. A su de 78 minutos nche cròmpet in su ladus de manca de s'àrea de penalidade, si nche lìberat de duos defensores, si nch'atzentrat e lassat mòvere unu tiru a fùrriu a su cugione artu de su segundu palu. Acabbados sos giogos, dae inoghe a dae in antis sa partida sighit sulena finas a sos tres frùschios de s'àrbitru Sacchi. Apuntamentu a sàbadu chi benit in Terni contra a sa Ternana.

Formatziones
Casteddu: Storari, Pisacane, Capuano, Salomon (81' Benedetti), Balzano, Deiola (65' Jao Pedro), Di Gennaro (71' Fossati), Dessena, Sau, Giannetti, Farias.
Allenadore: Màssimo Rastelli

Crotone: Cordaz, Guy, Clàiton, Ferrari (85' Cremonesi), Zampano, Paro, Salzano, Martella, De Giòrgio (71' Budimir), Tounkara, Firenze (52' Capezzi).
Allenadore: Ivan Juric

Espulsiones: 60' Salzano

Gol: 27' Farias, 61' Deiola, 67' Sau, 78' Giannetti