27/09/15

Casteddu-Latina 3-2

de Lisandru BeccuA pustis de chimbe partidas su Casteddu podet abbaidare a totu sos àteros dae su cùcuru de sa classìfica. Custu cheriat Rastelli e custu at otènnidu, gràtzias a sa partida bìnchida contra a su Latina e gràtzias a su Spèzia chi at bìnchidu in Livorno, firmende sos toscanos a 12 puntos. Como però tocat de pònnere tretu intre sos ruju-biaitos sardos e sas iscuadras chi lis ant a pònnere fatu, su caminu est longu.

Su Latina sa partida si l'at giogada sena timoria, sena birgòngia e parende fronte a su Casteddu in totu sas fases de su giogu. Finas a como est s'iscuadra chi at dadu prus matana.

Sos nieddu-biaitos de Mark Iuliano arriscant de nche colare in vantàgiu giai a su segundu minutu, cando Ammarì, cun unu bete de tiru, faghet trèmere su palu a sa dereta de Storari. Paret giai una partida complicada, ma non b'at mancu tempus pro pòdere isvilupare su cuntzetu, chi su Casteddu recùperat sa botza e la ponet in sos pees de Dàvide Di Gennaro, issu dae su ladus de manca si nch'atzentrat e nche faghet furriare unu tiru millimètricu a su cugione artu de su segundu palu. Una meravìgia chi marcat s'unu a zeru. A su Latina no l'agradat. Calderoni bi proat cun unu tiru dae a tesu, ma non nde bogat nudda contra a Storari. In unu tiru dae su cugione, a Còrvia lu lassant a sa sola in mesu a s'àrea de penalidade, ma non nd'aprofitat e isprecat s'incorrada indiritzende·nche sa botza addae de sa lìnia de fundu. Sa matessi chistione acontesset a Brosco a su de 17 minutos de giogu, ma issu indiritzat bene e parègiat. Sos “casteddajos” resurtant prus pagu pretzisos cun sos passàgios, ma a su de 29 minutos resessent etotu a nche torrare in vantàgiu. S'autore custa borta est Balzano, chi nche crompet puntuale a s'adòbiu cun sa botza. Su tiru dae su cugione de Di Gennaro nche lu collit issu a bolu e inferchit a s'àteru Di Gennaro, Raffaele. Su Casteddu como giogat mègius e bi torrat a proare cun Melciorri chi tirat a corfu seguru, ma sa conclusione est tzentrale.

In su segundu tempus est Joao Pedro a si nche presentare in dae in antis de su portieri, chi però est bravu a respìnghere cun sos pees. Est su momentu giustu pro marcare su de tres gol, ma non b'at remèdiu. Farias, dae su ladus de manca, nche ponet in mesu una botza a artària mesana, ma Giannetti non bi crompet. Su Latina paret subende, ma est semper in cue, mancari a sa muda e cando podet punghet. A su de 60 minutos sos “latziales”, chirchende un'àidu pro tirare, apògiant a dae segus a Ammarì, chi de prima intentzione tirat a su segundu palu. Storari non bi podet fàghere nudda, est su parègiu. Sa partida cumintzat a nche pèrdere s'ànimu chi teniat a su cumintzu e fintzas su ritmu mènguat. Cando oramai paret cundennada a acabbare duos a duos, Fossati nche bogat dae su bonete unu passàgiu traessu chi carignat sa conca de Giannetti e si nch'istichit in sa porta, faghende aboghinare de cuntentesa totu su Sant'Elia. In sos minutos finales su Casteddu si fàghet bìdere torra in sos tretos de s'àrea de penalidade defensada dae Raffaele Di Gennaro, ma Farias cara a cara cun su portieri si faddit s'ocasione pro su de bator gol. Non b'at prus tempus pro àteras atziones, su Casteddu binchet e nche bàrigat in classìfica sos toscanos de su presidente Spinelli. Como tocat de mantènnere s'atzelleradore incarcadu, ca sa chida ch'intrat si giogat in Pescara e no at a èssere fàtzile.

Formatziones

Casteddu: Storari, Murru (56' Pisacane), Capuano, Salamon, Balzano, D. Di Gennaro (70' Fossati), Dessena, Joao Pedro (76' Cerri), Farias, Melchiorri, Giannetti.
Allenadore: Màssimo Rastelli

Latina: R. Di Gennaro, Calderoni, Dellafiore, Brosco, Bruscagin, Ammarì, Olivera (66' Moretti), Schiattarella, Scàglia (87' Jefferson), Còrvia, Acosty.
Allenadore: Mark Iuliano

Gol: 2' D. Di Gennaro, 17' Brosco, 29' Balzano, 60' Ammarì, 81' Giannetti