16/09/15

Contròrdine: torrant is Provìntzias (e acò·ddas is Àreas metropolitanas de Tàtari e Terranoa)

de Màuru Piredda


Sighit sa dibata pro su chi pertocat sa riforma regionale de is Entes locales. A coa de s'annu coladu s'assessore Cristianu Erriu aiat naradu chi «is Comunas sunt is protagonistas verdaderas de su cambiamentu» e chi «is livellos amministrativos e de guvernu divenint duos». Est a nàrrere is Comunas e sa Regione. Ma «previdimus un'afortiamentu de s'assotziatzionismu comunale pro mèdiu de s'Unione de is Comunas (e de s'assòtziu de is Uniones)». Est a nàrrere bator livellos (e non duos). Sena cunsiderare sa tzitade metropolitana de Casteddu chi aiat fatu inchietare “lu sindaggu di Sàssari” (immaginemus·nos a Nigola Sanna narende «acchì zonchi semmu?»). Sena cunsiderare is Àmbitos otimales e is Àmbitos territoriales istratègicos cun is funtziones issoro. Piticu s'isturuddu!

Imoe su contròrdine: torrant is Provìntzias betzas (Tàtari, Nùgoro, Aristanis e Casteddu) e isparessent is assòtzios de is Uniones. Cun una novidade: sa provìntzia de su cabu-de-logu s'at a tzerriare “Tzitade metropolitana de Casteddu” cun 128 cumpetèntzias (cunforma a is 91 de is àteras tres Provìntzias). 

E Tàtari? In su de sete artìculos de custa segunda proposta nch'ant annantu unu comma chi narat: «Is Uniones chi, in intro de issas, ant unu o prus Comunas interessadas dae portos e aeroportos de interessu regionale e natzionale podent assùmere sa denominatzione de Unione de is Comunas de s'Àrea metropolitana». Cun cumpetèntzias prus mannas. Tando (forsis) non ddoe at perìgulu chi Nigola Sanna nàrgiat a beru su chi amus immaginadu: in Portu Turre ddoe est su portu e in s'Alighera s'aeroportu. E ammentemus·nos chi Tàtari tenet dae nessi bìndighi annos sa “metropolitana de superfìtzie” (est a nàrrere unu tram artziadu a su chi no est dae su limbàgiu propagandìsticu e dae is mèdios massivos)! De custa manera finamentas Terranoa, gràtzias a s'aeroportu suo at a èssere Àrea metropolitana. Ite ant a nàrrere Aristanis e Nùgoro?
Tando, cun custa proposta amus a àere: 377 Comunas, pagu prus o mancu 35 Uniones de Comunas («cunforma a is regiones istòricas»), 2 Uniones de Comunas de s'Àrea metropolitana, 3 Provìntzias e una Tzitade metropolitana manna cantu una Provìntzia. E sa Regione.
Galu est nudda: acumpridu custu caminu (cando e comente dd'amus a bìdere) at a tocare a is Asl.