20/09/15

Cuba. Paba Frantziscu a incastru intre sos Castros

de Maurìtziu Sale

Deretos ANSA/EPA
Cada bia chi unu Paba at disinnadu a si mòere conca a Cuba, su mundu at tentu unu momentu de istriore. Mescamente oe chi a unu Paba, s'imprenta internatzionale, l'at atribuidu su gistru de "comunista".
At a èssere atraèntzia pagana o allerju cristianu fintzas pro chie non creet a Deus, ma cada biàgiu ingendrat aspetativas de importu, anneu, cando no est pròpiu timòria. Sos mannos de su mundu, siat comente si siat, istant parados ca, pagu prus o mancu, pedra in s'iscarpa nche nde giughent totus. E unu Paba, mancari siat Frantziscu, mancari nche pàrgiat in foras dae su potentadu e dae sas fainas mundiales est imbetzes semper subra de su fatu, semper presente e mescamente ischit e connoschet totu su chi est acontessende.
Mancari pàrgiat chi nono, mancari nche pàrgiat a tesu meda dae sas acontèssidas terrenas e meda prus acurtzu a su Sennore. Finas custa bia, cando s'aèreu s'est pesadu in bolu, b'at àpidu carchi tzocada de mancu in su coro de calicunu. Ite at fàghere? Ite at a nàrrere? Pro ite, sos Pabas, costumant semper a andare in antis a Cuba e posca a sos Iua? In ue nch'est su criu? Pregontas prus chi non legìtimas a pustis de su 1989, ca finas si pariat chi non b'aeret prus nudda ite tìmere su mundu est imbetzes in gherra, sa gente est patende, fuende e morende in totue.

«Creo chi su mundu tèngiat unu grandu sidis de paghe» at naradu Frantziscu a boghe lada cuns'atzentu suo argentinu, setzende·si·nche in s'aèreu, cara a sos ogros ispabilliados de giornalistas, assistentes e acumpangiadores. S'isetaiant unu "Salude e trigu!" forsis? Est craru chi su cabu de s'ùnicu Istadu basadu subra de sa teocratzia siat leadu in cunsideru cando faeddat, ca non tenet cuncurrèntzia, est avantagiadu. Comente est craru chi su pensu suo leet in cunsideru cada bìculu de su mundu, finas su prus minore o su prus a tesu. Semper a cando at chertu pònnere sos giornalistas a tretu de cumprèndere deretu cale siat s'anneu suo primàrgiu, cales siant sas tulumbas de nch'isòrvere a primu. In su giru de pagos minutos duncas, Frantziscu, intre su sàbiu e su befulanu, a manera sua, lis faghet unu resumu detalliadu, a sos giornalistas. Ammentende·lis chi cando est mòidu dae su Vaticanu b'aiat duas famìlias de pròfugos sirianos saludende·lu. Duas famìlias chi issu at chertu amparare in intro a sa tzitade catòlica, in intro de s'ùnica capitale in intro a un'àtera capitale.

«Apo tentu unu momentu de debilesa oe, mi so cummòvidu moende dae sa "
Ghenna de Sant'Anna", nche lis leghia in cara s'anneu de chie nch'est torrende a pèrdere carchi cosa chi at in pessu agatadu». A sos matessi giornalistas chi non li chinniant ogru dae pitzus e chi at saludadu a unu a unu, lis at auguradu chi traballent semper «pro fraigare pontes». E pròpiu sa faina de fraigare pontes est sa missione sua in Cuba e in sos Istados unidos, paisos chi sunt in fase prena de normalizatzione a pustis de chimbanta annos fraighende "muros". In La Habana l'ant collidu cun totu sos onores militares prus artos e cun 21 corfos a boidu de cannone. Si sunt addoviados cun Raùl, s'ant istrintu sa manu e Frantziscu nch'at imbiadu deretu su saludu pro Fidel, cunfirmende chi lu diat imbènnere prus a trigadiu.«Dia chèrrere pregontare a vostè, sennor presidente, de nche li porrire sos saludos meos prus istrintos e grandu cunsideratzione e rispetu a frade suo Fidel - at naradu su Paba in sa tzerimònia de bene bènnidu - cuns'isperu chi sa collaboratzione intre sa Crèsia Romana e Cuba sigat suta sos printzìpios chi ant semenadu Giuanne Pàule II in su 1998 e Beneitu XVI in su 2012. Isco chi s'ammentu issoro ingendrat inoghe grandu cummotzione e istima peri su pòpulu e sas autoridades de Cuba. - at sutalineadu - Oe rennoamus custu ligàmene de cooperatzione e amighèntzia».

Posca Frantziscu at ammentadu àteras ricurrèntzias de orìgine religiosa comente sos 100 annos dae sa nòmina de sa "Virgen de la Caridad del Cobre" a patrona de s'ìsula. At sighidu impuntzende sos responsàbiles polìticos de ambas bandas a persighire su caminu de sa paghe.

«Lu devides fàghere - at decraradu cun autorevolesa - impreende totu sas potentzialidades chi tenides a disponimentu pro nche cròmpere a su resurtadu prus nòbile. Ammentade·bos chi seis cramados dae "Artu" a bos sacrificare in nùmene de sa paghe e de su benèssere de totu sos pòpulos, non su cubanu o americanu ebbia e tenide presente chi bos nche devides artziare a esempru pro su mundu intreu. Su mundu tenet bisòngiu de ricuntziliatzione in sa de tres gherras mundiales sestada a cantos, chi semus bivende cada die». At serradu cun sas paràulas de Giuanne Pàule II in su 1998 :«Cuba abèrgiat sas ghennas a su mundu e su mundu abèrgiat sas ghennas a Cuba».
Nos amus a intèndere cando nch'at a cròmpere a sos Istados unidos, in ue, cunfirmat s'Ansa, at a bentulare sa bandera de su Vaticanu comente sìmbulu de bene bènnidu.
A bìdere istemus.