04/09/15

Dae Budapest a Vienna a pee

de Lisandru Beccu


Chi siat in mare o chi siat in terra, su disacatu sighit. Ant a èssere pagu prus o mancu unos milli sos pròfugos chi sunt mòvidos a pee dae s'Ungheria, chie cun pitzinnos in palas e a coddu, chie cun su bàculu, chie in cadrea cun sas rodas e chie iscurtzu. Su primu ministru natzionalista Orban, definende·los “una minetza pro s'Europa intrea”, aiat cumandadu de suspèndere totu sos trenos in partèntzia dae s'istatzione de Budapest. 

Ma sa gana de àere unu benidore dignitosu nche bàrigat totu sos impedimentos, e duncas, a manu tenta e cun grandu coràgiu, sunt mòvidos conca a s'Àustria. E tando a in antis, peri sos viales, sas autostradas, in mesu de su tràficu, cun paga abba e cun su sole caente chi iscràbigat rajos de fogu.

In su mentres sa Repùblica tzega e s'Islovàchia ant torradu a cunfirmare chi non cherent leare parte a sa partzidura de sas cuotas e ant propostu de pònnere a disponimentu paritzos passaditzos ferroviàrios pro nche fàghere lòmpere sos emigrantes a Germània, semper chi Berlinu e Bùdapest siant de acordu. Comente a nàrrere: “chèrgio fàghere parte de s'unione europea, ma petzi pro su chi mi cumbenit”.

Su Rennu unidu imbetzes at a pònnere a disponimentu 130milliones de èuros de agiudos, pro parare fronte a sa crisi siriana. Crisi chi ponet in pensamentu fintzas su Pentàgonu, chi at carculadu chi custu èsodu at a durare a su nessi pro àteros binti annos.