21/09/15

Eletziones in Grètzia. TorraTsipras

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa/Ap
In Grètzia b'at àpidu semper òmines de gabbale finas dae su tempus antigòriu. No est chi como non bi nd'apat, pro caridade, ma nche devent èssere agigu cuados o impinnados faghende àteru in ue si siat. Eràclitu, filòsofu iscurigosu e rebestu costumaiat a nàrrere chi unu non si podet abbangiare prus de una bia in su matessi frùmene. Ca est semper moende·si e duncas divenende. No est mai su matessi. Est semper càmbiu.

Custu pensu su pòpulu gregu si nche lu devet àere ismentigadu, votende eris in Grètzia, a dae chi a bìnchere at bìnchidu torra Alexis Tsipras. Ma Eràclitu, a su chi nos contat Galenu in "De Dignoscendis Pulsibus ", naraiat fintzas «Unu pro mene balet deghe mìgia, si est su mègius». Furriende·la comente cherimus, Eràclitu est filòsofu e sos filòsofos s'ischit, a unu ghetu o a s'àteru, tenent semper resone. Forsis, in custu momentu, in Grètzia Tsipras est su mègius.  Nois mancari nono, ca nche semus a tesu meda cun conca e carena, ma su pòpulu gregu dae s'ora l'ischit, a dae chi l'at torradu a dare cunfiantza.

Custos sunt sos resurtados a iscrutìniu belle acabbadu (99,55% de sos sègios).
S'affluèntzia est istada de su 56,55%. Syriza at otentu su 35,47%(145 sègios); Nea Dimokratia su 28,09% (75); Alba Dorata su 6,99% (18); Pasok su 6,28% (17); KKE su 5,55 % (15); Potami su 4,09 % (11); Gregos Indipendentes su 3,69 % (10); Unione de sos tzentristas su 3,43 % (9).

Alexis Tsipras at a giurare custu sero etotu a sas oto (sas sete ora nostra) cara a su Presidente de sa Repùblica Prokopis Pavlopoulos, cando chi su Guvernu diat dèvere giurare cras, forsis a banda de mangianu, cunforma a cantu ant decraradu sos cuntatos de imprenta prus a curtzu a Tsipras.
Su Primu ministru betzu at a èssere duncas fintzas su nou, dae oe. Isetamus pro cumprèndere a chie s'at a pònnere a costàgiu, comente "consigeri"  econòmicu, in sa de duas impresas guvernativas in su giru de pagos meses.
 
Podet èssere sa cunfirma Euclid Tsakalotos. Yanis Varoufakis est giai un'ammentu, finas si non galanu meda, a dae chi in Grètzia, pro su chi pertocat s'ex ministru de s'economia, si chistionat de "traitoria manna" a dannu de s'Istadu.
 
Sos addòvios suos in Parigi cun George Soros, Piketty, Stiglitz, Galbraith fìgiu, Krugman, Turner e Pigasse, dae s'ora non fiant agradèssidos meda dae sa magistradura grega. Ma giai nd'amus a torrare a chistionare cun sos datos ufitziales a disponimentu. Como lassemus sos gregos a si gosare custu momentu de cuntentesa in pare cun Alexis, e pongiamus a unu chirru cale si siat ipòtesi de cumplotu. Su pòpulu gregu si meresset a sa segura unu benidore prus sulenu sena prateras paradas in cada cugione
A tempus prus.