05/09/15

Europa e immigratzione. Su Pranu Junker, una derrota annuntziada

Pàrrere de Maurìtziu Sale


Sa crisi de su disterru, s'èsodu massivu de sos disamparados chi sunt fuende dae totue pro chistiones ligadas a sa gherra e a su fàmene, est ingendrende prus de unu problema a su mecanismu pagu untadu de s'Unione europea. Si la ponimus a pare cun unu motore, podimus nàrrere chi a bellu a bellu est cumintzende a pèrdere, a rèndere semper de mancu, leende·si su caminu de su blocu definitivu. Ca fintzas a como mecànicos e tzaferros ant leadu in cunsideru petzi su carburante. Controllos a sos cumponentes non nd'ant fatu belle mai. E fintzas cara a su disacatu, forsis su prus mannu de sos ùrtimos annos, s'ingennieri cabu de s'iscuadra europea, Claude Junker, at pensadu chi pro nch'isòrvere sa tulumba bastet a sighire a annànghere carburante.
 
Est a nàrrere, dinare. Nch'at ammaniadu una proposta de acordu chi, su 14 de cabudanni, at a propònnere a totu sos ministros de s'Internu e de sa Giustìtzia. Istringhende, su chi narat in custu acordu est simpre meda: sos Istados chi no ant a agiudare pro sa gestione de su drama de sos emigrantes, ant a dèvere pagare -comente at decraradu issu- "unu prètziu mannu". «Non cherides agiudare? -nât Junker- E tando devides pagare. Problema risortu». Ma a si podet? A li podet bènnere a conca a unu rapresentante non de una natzione ebbia, chi giai diat èssere grae, ma de un'òrganu subra-natzionale, un'idea metzana comente a custa? Non bi pensat in antis de faeddare, chi non semper una santzione pecuniària giuat a sa càusa? Pensat a beru, Junker, chi si cras sa Germània si refudaret de los collire, una santzione li potzat fàghere mudare idea? O chi Viktor Orbán potzat torrare in segus dae su pensu suo? Custu est su chi càpitat cando sa gente est cunsiderada comente a mertze de iscàmbiu. Cando sos paràmetros umanitàrios nche sunt torrados a nudda. Cando s'ùnica mesura connota e venerada est sa de su dinare.

Mi torrat a conca una cosa chi mi fiat capitada unos cantos annos a oe torrende a Gonone dae Terranoa. In sa 131, a curtzu a Thiniscole m'aiat firmadu sa politzia. In cue su lìmite est severu:otanta a s'ora. Fia currende e cun su laser m'aiant blocadu a 117 km/h. Fia in tratativas, chirchende iscusas e ingramessende·lis sa gràtzia, cando unu de sos agentes aboghineit: «Ess... raju!». Nch'aiat bogadu sa palita e l'aiat fatu tzinnu a si firmare, a su chi fiat arribende. Teniat una màchina isportiva. De sas chi bi diat chèrrere prus de una vida pro nche la pagare. Ma non pro su mere. Fiat unu notàriu famadu chi como nch'est bandidende baddu in ue, pro àteras chistiones, paret de trampas a clientes suos. Deo fia in cue, aia intesu totu. L'aiant firmadu a 238 km/h, fiant mentovende·li su perìgulu, li fiant narende chi tocaiat a istèrrere su verbale e chi bi fiat su ritiru de sa patente. Issu però teniat presse e los apretaiat a iscrìere ca nât chi teniat un'addòbiu de importu mannu. Si fiat acurtziadu a ue fia deo e l'aiat naradu a su politziotu chi fiat cun megus chi teniat presse e chi diat àere pagadu cale si siat importu bastis chi nche lu lassarent andare. Deo, sende chi m'aiant firmadu a primu, bi fia in antis suo, ma apo dèvidu isetare. E issu, cando nche l'aiant cunsignadu su verbale, l'aiat ammurotzuladu, nche l'aiat ghetadu a su sedile de palas e mòvidu si nche fiat, prus in presse de comente fiat arribadu. Fiat avesu, a sa segura e sa butzaca fiat prena. Sa morale bi la lasso a su letore.

B'at de nàrrere duncas chi, dae cando l'ant tiradu sos sestos a su glifu, su sìmbulu de s'èuro, su sentidu europeu s'est sètzidu petzi e mescamente subra de su dinare. Una visione materiale, burocràtica, in unu manichea e, ma petzi a bisu issoro, utilitarìstica de su mundu e imbetzes semper petzi finantziària e semper petzi capitalista. Sunt sos fatos chi allegant, sunt sas atziones in sos momentos de dificultade chi nche bogant a pìgiu totu sa disabudesa de sos guvernantes. Sa cosa peus est chi Junker siat cumbintu chi cun custa atzione forte, imponende santziones, su problema potzat agatare pasu, si nche potzat cantzellare de su totu. At a èssere una tratativa longa e infadosa, a dolu mannu e su tempus ebbia nos at nàrrere si sa sua est una faddina ideològica o si est sa cunfirma chi su mundu at a sighire sa rotatzione cun sa fortza chi su capitale l'at impostu finas a oe. Fortza chi, a bi pensare bene, est unu paradossu ca si narat
inèrtzia e inertes sunt totu sos corpos firmos o chi a bellu a bellu nche perdent su movimentu in caminu, a cajone de un'àtera cumponente fìsica: s'atritu. Inoghe s'atritu est dadu dae totu sas acontèssidas fitianas duncas fintzas dae sos disamparados chi fuende dae domo issoro si nche sunt mintzende peri sos mecanismos male untados de s'Unione europea. Sa metàfora est grae, ma sighende gosi, non si nche mirat peruna ispera chi non su cumprimentu de su destinu: su blocu definitivu de su motore.

Siat comente si siat, tocat de ammìtere chi sa de su disterru, pro s'Europa chi tenimus oe, est una chistione ispantosa chi nche bàrigat sas capatzidades de controllu. Est un'impèigu foras de sentidu, ca cun su disacatu econòmicu de annos e annos e cun sa produtzione torrada belle a nudda in su bonu de sos Istados, non bi reventit a regulare su flussu comente si tocat. E non b'intrant nudda sas etnias, ca  finas si esserent istados nòrdicos, sos disamparados, su discursu diat àere tentu sa matessi balia. Semus cara a un'economia e a un'istadu sotziale istruturados cunforma a sa richesa e non cunforma a s'ecuidade e chi duncas non bàjulant sa povertade chi issos matessi ant ingendradu. Semus cara a una polìtica ipòcrita, istruturada cunforma a su ”pasu bèllicu” in domo nostra e no a sa Paghe in totu su mundu e chi duncas non bàjulat su tràuma de su disterru. Coitat de prus a lu definire un'invasione. Pensat prus a si nche lu catzare dae dae in antis su problema, chi no a li parare fronte. Gasi est. Sunt sos fatos e sa crònaca chi allegant. Pro nche barigare sos disàgios diat èssere ora de pesare sa matessi bandera, sa de s'umanidade e de sa caridade, ca sa de su capitale est istada e est una derrota. Non si podet fàghere ragioneria cun sa vida e sa salude de sas pessones, non cun chie sufrit e cun chie est morende cada die. Tocat a èssere pràticos emmo, ma tocat finas a frundire sas ideologias liberistas e a li torrare sa dignidade a s'òmine. Mescamente a su dèbile, a su disamparadu, a chie si nche fuet dae logu suo codiende·nche una vida, sena ischire si at a tènnere sorte e fortza pro nd'agatare un'àtera. Non bi cheret càrculos istatìsticos, non bi cheret santziones. Bi cheret atza e atzione. Ma nòbiles, no afrentosas e bambas.