24/09/15

Èverest. Kuriki solu conca a chelu

de Maurìtziu Sale
Deretos www.nbcnews.com
Su monte Èverest. Monumentu a sa minudèntzia o mègius a sa nuddessèntzia de s'òmine. Una pupa ispantosa de granitu millenàriu maniestada dae manos disconnotas in su printzìpiu de su tempus. S'àndala pro su chelu, cuada in mesu a milli ghiroes e gorropos. L'ischint prus chi non bene totu sos iscaladores de su mundu. E l'ischit finas Nobukazu Kuriki, 33 annos giaponesu chi, cun sa de como, est sa de chimbe bias chi punnat pro nch'artziare a sos 8.848 metros suos. A ue nch'est Deus o a ue nch'est Buddha, cunforma a chie s'atrivit. 

Duas fiant sas bortas chi at proadu dae su Tibet e duas dae su Nepal, ma nudda! Su cùcuru nche fiat semper prus in artu, semper prus a tesu dae ue fiat issu e su chelu galu prus innedda. In su 2012 b'aiat torradu a proare. Fiat in atòngiu e fiat in su versante opostu a su chi est carchende como. Una temporada mala, lantzas de fogu biancu e astradu l'aiant chimentadu ànima e carena. Torreit cun sas manos cancaradas e sos mèigos no aiant pòdidu fàghere àteru chi no a nche li segare totu sos pòddighes, francu unu! Perunu àteru alpinista, ne organizadore de ispeditziones cummertziales, at pedidu prus su permissu a sas autoridades nepalesas a pustis de su terremotu. E dae su Tibet cale si siat artziada o escursione est galu proibida. Su guvernu tzinesu at postu su vetu pro chistiones polìticas: s'anniversàriu de s'autonomia tibetana. Su bisu de Kuriki tenet duncas una resone in prus pro èssere ùnicu e pro non nch'èssere ismentigadu mai. «Chèrgio dimustrare chi su Nepal no est perigulosu» at naradu cando, in su mese de austu, su ministru Govinda Bahadur Karki, l'at cuntzèdidu su nulla osta, su primu e s'ùnicu permissu a pustis de su terremotu orrorosu de su mese de abrile.

Ma cando lis at pedidu su permissu, sos de su guvernu de Kathmandù non bi l'ant naradu chi fiat s'ùnicu. Non pensaiat duncas chi diat èssere istadu a sa sola. Oe nch'est belle artziadu a su campu nùmeru 3, a 7.400 metros subra de su lu livellu de su mare. Nch'at in pessu barigadu su Istrumpu de àstragu cun s'agiudu de unos cantos sherpa. Su fotògrafu e sos operadores televisivos chi lu fiant sighende pro testimonia, nche l'aiant giai codiadu a sa sola. Pro issos fiat tropu. Fiat impossìbile. Kuriki no at a addoviare prus a nemos e, in intro de duas dies, nche diat giai pòdere èssere in sa zona de sa morte, sos 8mìgia metros de su Montigru de meridione, una sedda chi aunit sos duos gigantes, Èverest e Lhotse. Cròmpidu a inoghe at a cumintzare s'iscalada in mesu a su nie e a sas rocas puntudas de s'ischina a Sud-est. Un'ischervicadòrgiu pro cale siat òmine pagu avesu o pagu sàbiu pro àere seberadu de bi l'aconcare a sa sola. Ma non pro issu. Non pro Kuriki, su paradossu. S'òmine contra. A sa sola subra de s'oto mìgia prus iscaladu e prus tìmidu de su mundu.

«Chèrgio cumprèndere - iscriet sulenu in su blog - cantu nie at ghetadu sas dies coladas, pro mi regulare». Sunt medas sas imàgines chi su giaponesu nch'imbiat. In fatu tenet sas mègius atretzaduras pro sa comunicatzione e finas a como paret chi su terremotu in cue non siat coladu mai. Paret comente chi su monte siat galu naschende. Ìnnidu. Peruna trata de s'unda malaita chi nch'aiat batidu morte e terrore. Issu, su monte mannu, forte, ùnicu. Un'antonomàsia de roca chi s'at giutu sas iscossas che tzitzìligu e chi como est torra prontu a retzire sas formigas coloradas a duos pees. Lis proat sa conca, los allèriat, los ingàddinat, ma los collit, los impuntzat. Semper chi tèngiant s'atza e s'annestru chi bi bolet pro carcare s'àndala sua. S'àndala pro su chelu. Kuriki at a afrontare unu disafiu sena pretzedentes in s'istòria de s'Èverest chirchende de nche barigare sa Badde de su mudìmene. Unu topònimu chi non lassat peruna duda, e mancu tretu a sa poesia lassat, sende chi paret evochende·la: est unu logu in ue su bentu non cumandat, no intrat, no ingendrat duncas peruna boghe, perunu iscràmiu. A li fàghere cumpangia  e a l'amparare, at a agatare petzi un'esèrtzitu canu, fritu e sena boghe. Su Silèntziu chi nche calat meru meru dae su chelu a pagu tretu. Unu tretu sena mesura. Che pare a s'eternidade. Che pare a Deus o a Buddha. Cunforma a chie s'atrivit