01/09/15

Fura in tretos de Campeda: corfu renèssidu (500mìgia èuros), ma su dinare est mantzadu

de Mamàliu Pibesa

© Deretos ANSA

Ant detzisu de comintzare s'annu massajinu cun unu càmiu de cava. Ma s'intentu non fiat de nche giùghere terra a unu campu. Cun cussu automezu (afiancadu dae àteras duas veturas), a ora de is 8.00 de custu mangianu, una deghina de òmines at blocadu s'istrada istatale 131 in is tretos a làcana intre su Meilogu e su Màrghine. Isparos (sena feridos, a cantu paret), una de is veturas impreadas alluta pro si parare sa fua e 500mìgia èuros de fura, nointamen a comintzu is fortzas de s'òrdine aerent faeddadu de “corfu a bòidu”. Sa noa, però, est chi cussu dinare non s'at a pòdere impreare. Is valigeddas chi ddos costoiant, a pustis de àere retzidu unos cantos isparos, ant mantzadu is banconotas a manera definitiva.