19/09/15

Gherra e paghe, Shinzo Abe re-intèrpretat su de noe artìculos de sa Costitutzione giaponesa

de Màuru Piredda


Custu est su chi narat su de noe artìculos de sa Costitutzione de su Giapone: «Su pòpulu giaponesu rinùntziat pro semper a sa gherra che a deretu soberanu de sa natzione, a sa minetza o a s'impreu de sa fortza che a istrumentu de risolutzione de is disputas internatzionales. Is fortzas terrestres, navales o aèreas, gasi comente àteros istrumentos potentziales de gherra, non ant a èssere prus mantènnidos». Un'artìculu “patzifista” chi, pro su primu ministru cunservadore Shinzō Abe, nche lassaiat a banda sa natzione de su sole levante dae sa lista de is “paisos normales”.

Nche lassaiat. Ca imoe su parlamentu (in su mese de argiolas in sa camera bassa e eris in sa camera arta) at aprovadu una lege chi permitit de re-interpetare cussu artìculu. De custa manera is “fortzas de auto-defensa” ant a pòdere intervènnere in logu istràngiu (s'ùrtima bia fiat in su 1945), a costàgiu de is alleados, semper chi ddoe apat unas cantas cunditziones: una minetza a sa subravivèntzia de su Giapone; una farta de alternativas; un'impreu de sa fortza a su «livellu netzessàriu mìnimu». Cunditziones, peri issas, interpretàbiles. A sa segura. 

Custa furriada est cajonende grandu protestas in cussos logos: su 60% de is giaponesos est contràriu (pro custu motivu Abe no at seberadu de mudare s'artìculu 9 tràmite referendum). Tzoca manos, imbetzes, dae s'àtera ala de s'otzèanu Patzìficu (nointamen siant istadas is autoridades ocupantes americanas a nch'inclùdere s'artìculu 9 in sa Costitutzione de su 1946).