30/09/15

Gonone, mundiales de apnea. Primadu a Dàvide Carrera

de Maurìtziu Sale

Deretos sa gazeta/Sale - Marina de Cartoe e, in s'isfundu, marina de Orosei
In su mare de Gonone, arbeschende a eris, Dàvide Carrera, apneista de baranta annos, nch'est cròmpidu a sos 85 metros de profundidade marchende·nche su primadu mundiale in sa categoria tufu in apnea. L'at postu duos minutos e 23 segundos pro nch'arribbare a tocare su relitu de su piròscafu Ugo Bassi, afundadu dae unu sommergìbile britànnicu in sa de duas gherras mundiales e a torrare a pitzu pro tocare sa conca de su giùighe internatzionale, comente previdit su regulamentu. Aiat proadu finas su 25 de su mese de cabudanni, ma sena bi reventire a cajone de su tempus malu chi aiat inghiriadu s'ìsula in sas dies coladas. Cara a sa marina de Cartoe, unu intre sos giassos prus galanos de sa costera durgalesa, a ora de sas chimbe e mesa, s'est atrividu e b'est revèntidu a su primu tentativu.

Carrera fiat giai assistente de su prus tituladu Umberto Pellizzari e in su 1996, a binti annos, aiat bìnchidu in Nitza su primu campionadu mundiale a iscuadras cun sa natzionale italiana, cunfirmende·lu in su 2001. A pustis de annos dedicados a sa disciplina "yoga" e a regatas in solitària peri totu su mundu cun unu trimaranu, in su 2008 est torradu a s'agonismu. Dae tando petzi primados a pitzu de primados. In antis de Gonone nche fiat faladu a 94 metros in sas ìsulas Eòlias in assetu costante, àtera variante de s'apnea, in in pessu 2 minutos e 43 segundos.

Su primadu de Gonone nche resurtat in intro a s'initziativa de sa Bursa internatzionale de su Turismu promòvida e patrotzinada ocannu dae sa Comuna de Durgali e dae sa Ras.
A tempus prus!