27/09/15

Lynsey Addario. Fotògrafa e fèmina de gabbale

de Maurìtziu Sale

Deretos www.lynseyaddario.com
A èssere fotògrafos in logu de gherra, o a testimonia de cale si siat deretu umanu, no est cosa simpre. Mescamente si su fotògrafu est fèmina. Lynsey Addario, americana de sàmbene italianu, 41 annos, fotògrafa. Nde teniat 27 cando in su 2000 nche fiat in Afghanistan suta su controllu talebanu e 29 cando si nch'andeit in Waziristan pro sighire sa trata de sos talebanos a pustis de sos atacos americanos. Su traballu dìligu fatu peri sas tribù subra de sa rebellia locale e de sos atacos contra a s'ìndula patzìfica issoro, l'at fatu bìnchere su prèmiu Pulitzer in su 2009. Sos colores cruos de sa suferèntzia e sos cuntrastos atzudos de sa povertade e de su dolore sunt sas caraterìsticas chi rendent distintu, forsis ùnicu, s'istile suo.

Semper inghiriada dae su  disisperu, dae sa violèntzia e dae sa morte. Unu càrrigu mannu de si giùghere a coddu cada die, sena ischire si bi potzat àere unu cras. A chie li pregontat si in sa vida at àpidu momentos de duda in ue diat àere chertu fàghere àteru, rispondet: «Non dia ischire a beru ite fàghere. Deo sena custu traballu, sena custa passione no esisto e penso chi finas custu mestieri tèngiat bisòngiu de mene e chi tèngiant bisòngiu de boghe e de imàgines finas totu sos disamparados de su mundu. Ca su mundu devet connòschere, devet ischire e deo non lu potzo lassare a sa sola».

Severa cun perisse e mala a cuntentare pro su chi pertocat sa tècnica e sos resurtados, nos dat contos giustos de cantu potzat èssere matzanosu, infadosu e semper perigulosu su mestieri suo. E de cantu issa però l'istimet a tretu de non nde pòdere fàghere a mancu. Fintzas in sos momentos prus dìligos de sa vida sua. In su mese de Martzu de su 2011 fiat una de sos bator giornalistas secuestrados in Lìbia, ma narat «finas si est istada un'esperièntzia dolorosa non mi nch'ischido a de note a cajone de sos ammuntadores. Totu cheret postu in contu in su traballu meu».

In su mese de Santandria de su matessi annu, prìngia de s'ùnicu fìgiu suo, nche fiat in Israele pro unu servìtziu. Un'incàrrigu pro contu de su New York Times e pròpiu cun su tràmite de su giornale aiat denuntziadu su Ministèriu de sa defensa israelianu pro su tratamentu chi aiat retzidu in s'Àidu de Erez dae sos sordados addetos a su controllu. L'aiant fata colare a supridu suta de su ponte radiogràficu. Nessi bator o chimbe bias finas ischende chi fiat prìngia. Issa etotu aiat riferidu in sa denùntzia chi «mai m'aiant tratadu in neddue cun una crudelidade che a cussa!»  A pustis de duas chidas su guvernu israelianu si fiat iscusadu in pùblicu cun issa e cun su New York Times, falende·nche de vàrios puntos in sa classìfica de sos paisos tziviles. Elencu istèrridu annu cun annu pròpiu dae su giornale americanu.

Si su mundu devet ischire issa b'est semper e semper prus fortes fiant sas pressiones pro chi Lynsey Addario iscrieret sa biografia sua. E fatu l'at. "It's What I Do", su tìtulu. "Custu est su chi fatzo!". In su mese de santugaine de ocannu l'ant a presentare finas in Itàlia, in Milanu. Èditu dae Rizzoli cun unu tìtulu improbàbile e improponìbile: "In amore e in guerra. La mia vita di fotografa di frontiera". Meda mègius in limba originale, finas ca su prus sunt fotografias e sas suas, giai s'ischit, non tenent bisòngiu de paràula peruna.