17/09/15

Merkel: «Sas fàbricas tedescas de veturas diant traballu a sos amparados de gherra»

de Maurìtziu Sale

deretos Associated press


B'at una faina chi rapresentat sa Germània in su mundu cantu e prus de su Bundestag e est su salone automobilìsticu internatzionale de Francuforte. Pròpiu dae cue oe, Àngela Merkel, at impuntzadu sos costruidores a dare traballu a sos amparados in Germània. Un'apellu su suo - acumpangiadu dae unu tzoca manu longu e calorosu - chi movet dae su salone internatzionale in ue fiat òspite pro s'inauguratzione e nche crompet a s'imprenta de totu su mundu, presente cun belle totu sas testadas giornalìsticas. Siat de su setore, siat de àtera genia.

«Cherimus agiudare a chie tenet deretu a s'amparu, chie imbetzes benit petzi pro motivos econòmicos est invitadu a lassare sa Germània. Su chi nche semus colende cun sos pròfugos lu devimus castiare cun bonu proe e devimus pensare a unu venidore sulenu non pro nois ebbia ma finas pro issos. Est unu pregu chi nch'imbio a totu cantos sos costruidores: si b'at possibilidade dage·lis una possibilidade. Lis bisòngiat, lu meressent, lu meresset sa Germània. Isco chi lu seis giai faghende e so prus chi non segura chi l'ais a sighire a fàghere galu de prus. Sas cunditziones de sa Germània at agiuntu sa cantzelliera - sunt prus chi non bonas, sunt positivas e custu nos ponet a tretu de afrontare disafios noos»

Baddu ite cheriat nàrrere cun sa frase "chie benit petzi pro motivos econòmicos". 
Ischimus chi sos "emigrantes econòmicos" sunt sos chi nche crompent dae sos paisos chi nche sunt torrados a nudda. Sos paisos de s'Àfrica suta-sahariana. In ue su fàmene est mere non cuntrastadu a die e a note. In ue non b'at gherras est a beru, ma b'at misèria e povertade. Entidades chi sunt semper esistidas a dolu mannu ma chi non fiant gasi graes finas a su 1970, annu chi s'otzidente s'aiat seberadu pro ismanniare, esportende·nche·lu a cue, su modellu suo de crèschida. Unu lapsus, su suo? Forsis petzi sèberos polìticos chi cuntrastant, pro acontèssidas umanas diferentes in s'orìgine, in sas cajones, ma no in su suntu. Sèberos chi ponent in birbìllios finas un'istatista atzuda comente a Àngela Merkel chi pro su momentu, a custos poberitos, at naradu chi nono.