30/09/15

Natziones Aunidas. Sos trampalimba anglo-italianos de Matteo Renzi

de Maurìtziu Sale

Deretos ANSA AP
Cun un'inglesu semper prus improbàbile, ma cun s'allega sua sòlita, lestra e imboligosa, Renzi at chistionadu cara a su cunsessu generale de sas Natziones aunidas. «S'Itàlia est pronta a si pigare unu ruolu de ghia in sa chistione lìbica», at naradu cun sa matessi barrosia naturale chi costumat a bogare in televisione. «Amus bidu su fallimentu e s'inèrtzia de sa Sìria » e como agiunghet chi tocat a àere «s'atza de pigare a ambas manos sa realidade: Isis est un'inimigu perigulosu chi nch'est cròmpidu belle a su liminàrgiu de domo nostra. Non podimus isetare prus». Pustis duas paràulas de tzircustàntzia finas pro sa chistione israelo-palestinesa «non b'at a alternativa a su diàlogu, mantenende semper bia sa punna chi sos duos Istados potzant bìvere costàgiu a pare in paghe e seguràntzia».

Faeddos istudiados, nen gosi nen gasi, pro positziones semper a caddu de sos disinnos internatzionales chi essint dae su patu atlànticu. Peruna balia de istatista duncas, peruna responsabilidade chi potzat nàschere dae su chi s'Itàlia at fatu, est faghende e podet galu fàghere in Lìbia o in s'oriente mesanu. Petzi alliniamentu cun su sentidu comunu e perunu corfu de cherbeddu chi no esseret isetadu e chi nche poderet bortulare sa platea sonnis sonnis in su Palatzu de bidru. Renzi istùdiat, est abbistu e a nàrrere non narat mai nudda chi potzat èssere contraìghidu, ma pustis a fàghere giai faghet cosas chi lassant su singiale. Bonu o malu chi siat, prus malu chi non bonu finas a oe, si pensamus a s'iscola, a sa sanidade, a sa lege eletorale. Ma custas sunt chistiones italianas chi cun sa polìtica istràngia paret chi pagu b'intrent. E imbetzes nos dant sa mesura giusta de cantu tirat su Primu ministru italianu e de cantu pesu potzat àere in unu cunsessu internatzionale a dae chi sos presentes non s'ant iscorgioladu sas manos, tzochende·las. Forsis at pensadu chi torrende a pigare in limbas sos faeddos de Paba Frantziscu diat àere adderetzadu su tiru «Repito sas paràulas chi su Paba, unas cantas dies a oe, at pronuntziadu pròpiu inoghe. Paghe, bastat gherras, catzare·nche sa pena capitale e printzìpios tziviles cumpartzidos in totu su mundu».

Amantiosu de sas tzitatziones, ca non nos nd'aorrat una, dae Machiavelli a Togliatti, a Gandhi, a Fedez, a Vasco Rossi e como su Paba, forsis at pensadu chi sa balia e su messàgiu cuntènnidos in su pensu suo nche poderent colare paris cun su sonu galanu de sos faeddos angenos. Sas paràulas, finas si pronuntziadas in logu nòbile e solenne comente a s'Assemblea generale de sas Natziones aunidas, nche devent cròmpere a atziones cuncretas in sa realidade territoriale e umana a ue sunt indiritzadas. Isetemus a bìdere sa positzione reale de s'Itàlia cunforma a sos inditos de Matteo Renzi. Semus totus isetende, su mundu est isetende.