26/09/15

New York. Frantziscu ponet a trèmere sos bidros de su Palatzu

de Maurìtziu Sale
Deretos Ansa/Epa
Nch'at coladu 50 annos dae cando s'ùrtimu Paba aiat carcadu sas gradas de su Palatzu de bidru. Fìamus in su 1965, issu fiat Pàule VI e sas paràulas suas nche crompent finas a oe galu cun sa matessi balia. Non fiat òmine avesu a sa notoriedade, fiat de ìndula riservada e medas fiant tando sas dificultades a mantènnere aunida sa Crèsia, imaginemus·nos su restu de su mundu. «Bastat cun sas gherras, bastat cun sas gherras. Chirchemus sa paghe ca est issa chi devet ghiare sa sorte de su mundu!» aboghineit su 4 de santugaine cara a su mundu intreu sètzidu a sa muda in dae in antis suo.

Su Noighentos nche cheriat barigadu. Fiat unu sèculu iscurigosu e fritu in su matessi tempus. Pòberu e ricu. Mìseru e galanu. Progressista e reatzionàriu. Su paradossu de s'immobilismu mundiale, paret destinu, nche l'iscotzulat semper unu Paba. S'istumbu de sos faeddos suos ponet galu oe a trèmere sos bidros de su palatzu famadu in ue Frantziscu at fatu sa contra, cunfirmende·lis sentidu e autorevolesa.

At faeddadu belle semper in ispanniolu sena si firmare unu momentu, mancu cando su tzoca-manu de sos presentes nche podiat carrargiare sa boghe sua. «Mai prus gherras. Sa gherra est sa negatzione de totu sos deretos!» at naradu Jorge Màriu cun boghe lada, aberende su discursu.  «Nemos si nche cuet. Nemos si tiret a unu chirru. Semus totus cramados a nde rispòndere cara a frades nostros e cara a Deus. Nemos chirchet iscusantes o causalidades chi non dipendant dae sa voluntade sua. Nemos penset chi si potzat sighire a chistionare de paghe pro cantu in su mundu ant a sighire sas gherras. Ite punna tenet custu cunsessu? Cales sunt sos printzìpios fundantes, cale s'idea? Cales sunt sos resurtados chi semus chirchende, chi sas natziones, aunidas in intro a custu palatzu, disìgiant e chircant cada die pro issas e pro su restu de su mundu?».

E a pustis Frantziscu, aende otènnidu totu s'atentu e su silèntziu de sa platea, at sighidu mentovende s'ambiente, s'economia, sa chirca disisperada de sa richesa de s'òmine a dannu e a patimentu de sos frades suos. «Su mundu polìticu e econòmicu de oe non lassat tretu a s'àtera parte de su mundu, sas prus manna. B'at setores chi non tenet amparu perunu, b'at unu mundu parallelu de gente esclusa dae cale si siat atividade, sena deretu perunu. B'at vìtimas de unu poderiu malàidu e distruidore in ue òmines meda e fèminas nche sunt postos a unu chirru sena cunsideru pro su valore issoro». Incarit su meledu ammentende a totu sos guvernantes su "mìnimu assolutu" in contu de deretos umanos, tziviles, polìticos, religiosos, morales e finas materiales : «Domo, traballu e terra». E in prus  «Libertade pro s'ispìritu, deretu a esìstere, a una vida dèghida, a un'esistèntzia parìvile, deretu a sa dinnidade chi nemos nche podet serrare in intro a perunu cugione» .

A pustis de sa tirada de origras in su palatzu de su Cungressu americanu, rimpròveros in contu de pena capitale, de ambiente derrutu e de fundamentalismos imbentados a sensu ùnicu dae sos istados imperialistas, ca custu est istadu su suntu e sa summa de su pensamentu suo cara a Obama, a deputados e a senadores, oe, in New York, nch'at inferchidu sa lepa prus a fundu in sos costàgios de su mundu capitalista. Unu Paba, Frantziscu, chi paret nd'apat dolu a lassare s'òmine a sa sola in manos a sos guvernantes atuales. Non b'at chirru de su pianeta chi no apat tocadu o mentovadu in sos arresonos suos, artziende·nche su livellu de sa dibata internatzionale a pagu tretu dae su matessi chelu chi aùgurat a totus comente cumprimentu de sa vida terrena.

Tocat a lu sighire dae a curtzu, custu Paba. Sos inditos suos sunt semper cuncretos e ratzionales, ma cun unu nuscu de mistèriu chi paret chi nch'isorvat, ammasedende·lu, finas s'istintu prus rebestu.