07/09/15

Renzi in sa festa de s'Unidade: bastat cun sas cuntierras internas a su Pd

de Maurìtziu Sale
 
Deretos Ansa

«Bastat cun sas cuntierras internas e alleghemus de sos problemas veros!»  L'at naradu Renzi in sa festa de s'Unidade de Milanu. «Non mi paret una cosa normale - at sighidu- chi su partidu forsis prus mannu de s'Europa perdat tempus cun chistioneddas de pagu contu. Si calicunu cheret impreare comente iscusa sas reformas costitutzionales pro nàrrere "chi nono", apat de ischire chi sa fortza de su "chi emmo" est prus manna meda. Si podet discùtere, dialogare, ma su Pd est custu! Fintzas ca -at agiuntu a coa de su comìtziu- semus torrende a pònnere in motu s'Itàlia. Totus in pare».

Custu su suntu de su discursu:

Devimus èssere fieros de su decretu pro su traballu (jobs act)
- «In su decretu b'at cosas de giudu e de balentia, ca amus furriadu su chi fiat precàriu a cosa segura e istàbile».

Uniones tziviles, a pustis de annos de rinvios amus a fàghere una lege
- «Est un'atzione forte chi faghimus pro nois, pro sa dignidade de unu paisu intreu. Semus a disponimentu pro sas mediatziones, ma devimus serrare a sa lestra».   

Disafiu cun sos sindacados
- «Nche devimus catzare sos "caporales e su caporaladu" e pro custu amus a dèvere tratare cun sos sindacados invitende·los a su diàlogu imbetzes de sighire cun batàllias ideològicas».

No est unu Pd contra a sa dereta, ma òmines contra a feras -
«B'at una làcana in contu de umanidade chi non si nche podet barigare, non podimus istrumentalizare finas sa vida de s'òmine.Non b'at duncas unu Pd contra a sa dereta, ma òmines contra a feras»   -at annantu mustrende sas fotografias de sos disamparados e de sos pipios mortos in Bodrum.

Renzi contra a Grillo
- «Si su modellu issoro est Orban, si su modellu est s'Ungheria, nois semus àteru e lu cunfirmamus cun fieresa».

In fines, sende in Milanu, at mentovadu fintzas a Pisapia
Giuliano istimadu, disinna ite cheres fàghere a mannu." -l'at naradu a garbu befulanu a su sìndigu- "Nois amus a èssere a costàgiu tuo, siat cale si siat su disinnu chi as a pigare, gosi comente amus fatu finas a oe, in sos bator annos e varda chi bi ses guvernende a Milanu».

A bìdere istemus, mescamente in contu de acasàgiu de sos disterrados sende chi in Itàlia tenimus galu in vigore sa lege 189, chi non siat semper sa matessi retòrica de su Primu ministru, arte chi maniestat prus chi non bene.