10/09/15

Schrei nach Liebe, una cantzone antiratzista de su 93 cròmpida imoe a su cùcuru de is classìficas

de Màuru Piredda

Wikimedia

22 annos a pustis dae sa essida sua, Schrei nach Liebe de su grupu rock berlinesu Die Ärzte, nch'est artziada a su cùcuru de is classìficas tedescas. Prima positzione peri pro su chi pertocat su nùmeru de bias chi dd'ant iscarrigada dae sa rete.

 Su mèritu est deuna campagna promòvida dae Gerhard Torges, un'insegnante di mùsicade Osnabrück, infadadu dae is episòdios de violèntzia de madrighenazista contra a is refugiados (sa politzia tedesca nde contat prusde 250 in pagu tempus). Schrei nach Liebe bengeit iscrita contra a is violèntzias ratzistas de tando. 

Sa banda tedesca, cuntenta manna pro sa campagna, at disinnadu a devòlvere is deretos de sa cantzone a Pro-Asyl, un’assòtziu privu de lucru nàschidu pro agiuare is pròfugos chi crompent a Germània.