08/09/15

Sìria. Atacu mortale drones de sa Raf contra a Isis

de Maurìtziu Sale

Deretos rudaw.net

De sos duos giòvanos britànnicos mortos eris suta sos corfos de sa tecnologia Raf, s'imprenta nostrana no at naradu grandu cosas. Atzinnos e riferimentos imbelados sena intrare a intro de sa noa, sena s'istentare cun detàllios pretzisos chi potzant fàghere pensare a un'atacu no autorizadu dae su Parlamentu britànnicu. Si leghiat petzi chi duos cumbatentes de s'Isis de orìgine britànnica, Reyaad Khan, nàschidu in Cardiff, in su Galles e Ruhul Amin de Aberdeen in Iscòtzia sunt istados postos a tretu de non nòghere pro mèdiu de duos bombardamentos separados. Bombardamentos mòvidos dae duos drones otzidentales, ma petzi unu nât chi fiat de sa Royal air force, s'aviatzione de Majestade sua Elisabeta segunda.
S'annùntziu l'aiat dadu a intèndere su Primu ministru matessi, Cameron, in unu comunicadu ufitziale. Issu però in su Parlamentu aiat allegadu de autodifesa e chi fiat sa primu borta chi duos islàmicos de orìgine britànnica aiant àpidu unu tratamentu gasi radicale, cun un'operatzione mirada , cando issu etotu aiat semper naradu chi interventos de cussa genia in Sìria, dae banda de su Regnu unidu, fiant de esclùdere in sa manera prus categòrica.Oe, in un'artìculu in su Guardian, si leghet chi su Segretàriu pro sa difesa, Michael Fallon at decraradu chi s'atacu fiat legale e chi su Regnu unidu non diat istare in dudas si a bias diat torrare a capitare. In pagos faeddos Fallon at cunfirmadu chi teniant su suspetu chi duas o tres pessones poderent èssere una minetza pro su Regnu unidu e chi ant atacadu pròpiu a cajone de cussa minetza pro sarvare sos interessos natzionales. At annantu fintzas chi in su venidore diant pòdere autorizare àteros atacos aèreos cun sos drones pro amparare sa natzione issoro. Sena pensare però chi custa est una cunduta polìticu-militare in istile americanu, cunduta chi sos britànnicos etotu aiant batijadu cundannende·la,  "Kill List" . Lista de morte.

Paràulas graes che tronu si si pensat a cantu potzat èssere dìliga sa positzione de s'otzidente totu, in momentos comente a custu.