10/09/15

Sìria, s'impignu russu pro Assad chi no agradat a s'otzidente

de Màuru Piredda

Wikimedia
«Amus agiuadu, sighimus a agiuare e amus a agiuare in su tempus benidore su guvernu sirianu frunende a s'esèrtzitu suo totu su chi ddi bisòngiat». Cun custas paràulas su ministru de is afares èsteros russu, Sergej Viktorovič Lavrov, at cunfirmadu s'impignu de Mosca in favore de Bashar al-Assad e contra a s'Isis.

Lavrov at annantu chi, però, non ddoe at nudda de nou cunforma a cantu prevìdidu dae is acordos bilaterales pretzedentes cun Damascu. Paret, duncas, chi Lavrov apat chertu isminorigare sa noa de eris de s'agentzia Reuters, publicada movende dae is decraratziones de tres fontes libanesas. 

Dae Washington ddoe at oriolu pro sa crèschida de s'impignu militare russu in Sìria. Impignu chi mirat a mantènnere su status quo, in antis chi Assad nce fhatzat sa fine de su presidente lìbicu Mu'ammar Gheddafi. Non nch'at coladu dies medas dae cando finamentas sa Frantza e su Regnu unidu aiant annuntziadu incursiones aèreas contra a s'Isis, ma cun sa punna pagu cuada de unu càmbiu de regime. 

No est de badas chi is Istados unidos ant pedidu a Iran, Bulgaria e Grètzia de negare su tretu aèreu a is russos conca a Damascu.