14/09/15

Ternana-Casteddu 1-1

de Lisandru Beccu
 

Sa Sèrie B est una categoria tramposa, b'at semper ite gherrare e si sas partidas non nche las serras, arriscas de nche lassare in caminu puntos pretziosos. Est una de sas letziones de importu de su fùbalu e su Casteddu eris l'at tastada, imparende chi su resurtadu podet mudare finas a s'ùrtimu segundu. Naradu custu, b'at de ammìtere chi su parègiu cun sa Ternana est unu resurtadu giustu, ca sa partida est abarrada belle semper echilibrada.

Sa die est caente, ma non bastat a firmare sos propòsitos bonos de Falletti, chi proat a pònnere pensamentos a Storari cun una paja de tiros dae a tesu. Sos ruju-birdes cumintzant bene, atachende sos tretos lìberos e tirende in porta. A su de 21 minutos, a cajone de unu passàgiu longu indiritzadu a sos pees de Avenatti, su portieri casteddaju est custrintu a nch'essire dae s'àrea e a nch'istesiare sa botza cun sa conca pro l'antitzipare. 

Bi proat fintzas Busellato, cun un'ischitzinada a filu de terra, ma Storari li narat chi nono. A su de 40 minutos, cando sa partida pariat in manos de sos umbros, unu tiru de Farias respintu dae unu defensore, nche crompet a sos pees de Sau chi, cun unu tiru a bolu a su segundu palu, bi nche l'inferchit a Sala. In su segundu tempus sos sardos parent torrados a nàschere, mèritu de su gol de s'1-0; difatis sighint a ispìnghere a dae in antis. Su Casteddu andat a curtzu a su segundu gol cando Dessena intrat in àrea dae su ladus de dereta, nche brincat duos òmines e nche la ponet in mesu a filu de terra. Bi crompet Melchiorri a corfu seguru dae pagu tretu, ma su portieri respinghet sa botza. A su de 53 minutos bi torrat a proare Sau cun sa conca, ma sa mira no est bona.

Nche colat un'iscuta e sa Ternana si nch'ischidat, torrende a giogare comente a su cumintzu. Cun unu tiru retzidu dae su cugione, Gonzalez incorrat sa botza chi andat a s'iscùdere in su ladus de susu de sa traessa e torrat in manos de Storari. In sos ùrtimos minutos de giogu sos ruju-birdes sighint a pressare, andende a curtzu a su gol in una paja de ocasiones, in antis cun Avenatti e posca cun Furlan. 

Su parègiu arribat in sos ùrtimos minutos de recùperu, cando su Casteddu fiat giai cumbintu de si nche torrare a Sardigna cun tres puntos. Su gol naschet dae unu tiru lìberu pro unu fallu de Murru in su ladus de dereta. Sa botza, imbolada a mesu de s'àera dae Vitale nche crompet a conca de Valjent chi nche l'indiritzat a su segundu palu e marcat su gol de su parègiu. Duncas unu puntu a ambas sas iscuadras. Sos ruju-biaitos como sunt in segunda positzione, a duos puntos dae su Livorno chi at bìnchidu in Como. Sàbadu chi benit in su Sant'Elia b'at a èssere s'Avellino, ex iscuadra de Rastelli.
 
Formatziones
Ternana: Sala, Vitale, Masi (66' Furlan), Gonzalez, Zanon, Busellato (54' Grossi), Còppola, Valjent, Falletti (70' Dùgandzic), Avenatti, Ceràvolo.
Allenadore: Domènico Tosscano

Casteddu: Storari, Murru, Capuano, Salamon, Balzano, Deiola (72' Munari), Di Gennaro, Dessena, Sau (80' Giannetti), Farias (59' Joao pedro), Melchiorri.
Allenadore: Màssimo Rastelli

Gol: 40' Sau, 95' Valjent