03/09/15

Tzina. Excusatio non petita

de Maurìtziu Sale

deretos Ansa/Epa
S'esèrtzitu de liberatzione populare tzinesu nche perdet àteras 300mìgia unidades. S'annùntziu de sa mèngua est mòvidu pròpiu dae su presidente Xi Jinping chi oe, in Pechinu, at presentziadu a su carosellu militare pro tzelebrare sos 70 annos dae sa fine de sa segunda gherra mundiale.

In contu de esèrtzitos e de sentidu militare, sa Tzina no est segunda a nemos, ma paret chi s'òmine de Istadu apat decraradu chi sa Tzina "pro cantu potzat devènnere una potèntzia econòmica manna no at a chircare mai sa primatzia" subra de su restu de su mundu. 

"S'esperièntzia trista de sa gherra -at marcadu Xi- intzìdiat sa gente a li dare a sa paghe unu sentidu galu prus forte e sanu". Semper e cando sa punna de sa cummemoratzione -chi at a contare ischierados, prus de 12mìgia sordados e unas cantas màchinas de gherra de s'ùrtima generatzione- est sa "de ammentare s'istòria, de onorare sos chi nch'ant codiadu sa vida sacrifichende·la pro sa pàtria issoro, de istimare sa paghe e de abèrrere sas ghennas a unu venidore sulenu e profetosu"

In antis chi cumintzaret s'isfilada Xi, a costàgiu de sa mugere , at retzidu sos istràngios: su presidente russu Vladimir Putin, sa sud coreana Park Geun-hye e su segretàriu de s'Onu Ban Ki-moon. Perunu, intre sos paisos otzidentales nch'at imbiadu a Pechinu cabos de Istadu o de guvernu a cajone de sas cuntierras territoriales chi sa Tzina tenet cun sas natziones de su sudest asiàticu e cun su Giapone. 

S'Itàlia imbetzes fiat rapresentada. Dae Paolo Gentiloni, grandu espertu de frecuèntzias televisivas e de comunicatzione, como Ministru pro sos raportos cun sos paisos istràngios e pro sa cooperatzione internatzionale.