23/09/15

Virtus Entella-Casteddu 1-3

de Lisandru Beccu
 

A pustis de sos tres puntos balangiados contra a s'Avellino, sos giogadores de Rastelli cherent sighire a cùrrere in fatu a su Livorno. Sos toscanos finas a como ant bìnchidu totu sas partidas e sunt a su primu postu in classìfica, a duos puntos dae sos sardos. S'Entella imbetzes at pèrdidu sas ùrtimas duas partidas e cheret torrare a bìnchere in dae in antis a su pùblicu de domo. Rastelli detzidet de fàghere agigu de rotatziones, presentende in campu dae su primu minutu a Cerri, a Munari e a Krajnc.

Sa partida de sos ruju-biaitos est giai in pigada dae su primu minutu. Unu passàgiu traessu in mesu de s'àrea, a pustis de nch'àere iscutu a su coddu de Sestu, nche crompet a sos pees de Ferrèira chi no istat “dui dui” e ischìtzinat a totu coddu a suta de sa traessa, marchende su vantàgiu. Su Casteddu non si cuat e faghet mòvere bene sa botza, fraighende unu giogu netu. Andat a curtzu a su parègiu cun Joao Pedro a su de 10 minutos, ma sa botza nch'essit a foras. S'unu a unu arribat a su de 32 minutos cun unu tiru de penalidade de Giannetti. Dessena, intrat in àrea cun sa botza, si nche l'illònghiat e Belli li ponet su pee bortulende·lu. S'àrbitru no at dudas e cuntzedet sa penalidade chi s'atacante toscanu trasformat in gol. Sas iscuadras intrant a si pasare cun su resurtadu in echilìbriu perfetu. In su segundu tempus, a su de 56 minutos, Staiti proat a tirare in su primu palu dae su lìmite de s'àrea, ma sa mira est isballiada. Bi proat fintzas Cerri cun unu corfu de conca a su de 61 minutos, ma s'incorrada est dèbile. Cerri non s'ispantat e sighit a atacare, ma, a su de 66 minutos, Volpe lu cuntrastat e lu faghet rùere in intro de s'àrea. Rigore! Su giogadore campanu, giai ammonidu, retzit sa segunda targhita groga dae s'àrbitru e devet lassare su terrinu de giogu. Su tiru de penalidade custa borta lu trasformat Farias, chi fiat intradu dae oto minutos a su postu de Munari. Sa partida oramai est in calada, ma tocat de abarrare a ogros isparpeddados, sa partida cun sa Ternana no est petzi un'ammentu. Pro su restu de sa partida su Casteddu amministrat bene e in su primu minutu de recùperu torrat a marcare unu gol. Custa borta Melchiorri, intradu a su postu de Cerri, ponet in mesu de s'àrea unu passàgiu traessu, Farias lu firmat e cun su pee destru inferchit a Iacobucci marchende su 3-1 definitivu.
S'iscuadra est creschende e si bidet, ma pro fàghere pronòsticos est galu chitzo, in s'ìnteri sàbadu a su Sant'Elia at a arribare su Latina.

Formatziones

Virtus Entella: Iacobucci, Zanon, Belli (81' Iacopini), Pellizzer, Ceccarelli, Fazzi, Staiti, Volpe, Sestu (64' Caputo), Ferrèira (71' Troiano), Pètkovic.
Allenadore: Alfredo Aglietti

Casteddu: Storari, Murru, Capuano, Krajnc, Pisacane, Munari (54' Farias), Fossati, Dessena, Joao Pedro (89' Deiola), Cerri (79' Melchiorri), Giannetti.
Allenadore: Màssimo Rastelli

Gol: 1' Ferrèira, 32' Giannetti (P), 62' Farias (P), 91' Farias

Espulsos: 66' Volpe