07/09/15

Vuelta. Aru nche perdet sa camisedda ruja, ma resistit

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa
Fàbiu Aru eris fiat primu a unu segundu dae su segundu, oe est segundu a unu segundu dae su primu. Paret unu trampa-limba, ma no est gasi. Est imbetzes su resurtadu a pustis de sa de sèighi tapas de sa Vuelta. Sa fratzione de oe, 185 chilòmetros cun sete grandu prèmios de monte de segunda categoria, nche l'at acabbada a su primu postu Frank Schleck, 35 annos, lussemburghesu de sa Trek. S'ùrtima vitòria sua est istada in Lussemburgu, un'annu a oe. Protagonista giai dae sa partèntzia, at cumintzadu una "fua" in pare cun Rodolfo Torres colombianu e Moreno Moser (nebode de su prus famadu Francesco nda) chi nche los at giutos a unu distacu dae su grupu, in ue bi fiat finas Aru, de belle dòighi minutos. 


A su de tres chilòmetros dae su traguardu, sena pompiare in cara a nemos e sena pedire agiudu a sos àteros duos, at dadu s'istocada finale crompende·nche a s'arrivu solu solu, cun 1 minutu e 10 de vantàgiu dae Torres e 1 minutu e 48 dae Moser. Pro Aru b'at chertu àteros 8 minutos e 53 pro nche cròmpere a suta de s'arcu e in cue, in sos ùrtimos chimbighentos metros, s'ant dadu batàllia cun Rodriguez, chi at iscatadu a primu, unu pro si la servare e s'àteru pro nche conchistare sa màllia ruja. Bi l'at fata Rodriguez cun unu segundu ebbia de vantàgiu, ma Aru b'est. Cada die, cada chilòmetru, cada corfu de pedale, cada gùtiu de suore. Est in cue. Intendet sa vitòria finale a ghetada de manu e non nche la cheret istransire.Bene meda. Cras die de pasu pro totus e mèrcuris torrat sa carrera. Amus a èssere in Burgos, in sa comunidade autònoma de Castìglia e León, cun una tapa a cronòmetro de 38 chilòmetros e setighentos metros. Disafiu de importu in ue Aru at a dèvere dare cara no a Rodriguez chi, mancari siat a dae in antis in classìfica generale  est  semper istadu dèbile contra a su deu "Κρόνος" , ma a Dumoulin su "dimòniu" olandesu forte che a pagos contra a su rellògiu e chi at unu ritardu inferiore a sos duos minutos. A tempus prus.