09/09/15

Vuelta. Sa tapa a cronòmetru a su dimòniu olandesu

de Maurìtziu Sale

deretos Studio Afp
Fìamus totus isetende·lu, su dimòniu  olandesu, su cumpressore a pedales, s'òmine nàschidu pro sas tapas a cronòmetru. E issu non nos at delùdidu. Puntuale che rellògiu isvìtzeru e fintzas in antìtzipu dae su tempus pronosticadu, si nch'at mandigadu a unu a unu sos 38 chilòmetros in 46 minutos e unu segundu. Una màchina! Dae cando l'at lassadu andare sa giovanedda galana chi lu fiat mantenende in echilìbriu, comente si costumat prima de sa partèntzia, s'est dadu a bolare.

 Totu s'elegàntzia sua, sa tècnica e sa classe si sunt aunidas cun una punna ebbia: bìnchere, e finas de prus! E gasi etotu est istadu. Cun una mèdia chi nch'at barigadu sos 50 chilòmetros a s'ora no at lassadu ispera a nemos pro sa vitòria de tapa. At istèrridu sos aversàrios a unu in borta, pinnighende·los che àrvores marghinesos suta su maestrale. Un'ispantu, una fùria. Unu campione.

Tom Dumoulin benit dae sas cursas in pista. Custu nos acrarit s’assetu suo perfetu subra de sa sedda: s'ischina semper paris e firma che roca, sos ghenugros orientados a banda de intro pro s'aerodinàmica e una pedalada "tunda" chi petzi talentos comente a Indurain, Moser o Bugno nos aiant mustradu finas a como. At lassadu duncas unu bellu singiale e fintzas un'ammentu galanu in sa tzitade de Burgos, ca est òmine educadu, garbosu cun sa gente, cun sos giornalistas e cun sos collegas. Una batàllia suferta duncas, pro nche conchistare sa camisedda ruja e pro sighire a bisare a Madrid. Su dàtziu prus mannu l'at pagadu Rodriguez, chi a cronòmetru est negadu, crompende·nche cun 3'06" de ritardu. E l'ant pagadu totu sos curridores. Totus, francu unu: Fàbiu Aru.

Su sardu aiat traballadu bene meda in s'ierru coladu pro ammaniare sa Vuelta in totu sos particulares, duncas finas pro sa crono. Si nch'at coladu duos meses in sa biddighedda de Morgan Hill (Califòrnia-Iua), in sa sede de sa Specialized, sa dita chi li fornit sa bitzicleta. In cue at fatu oras e oras de proas in sa "galleria de su bentu" pro perfetzionare sa positzione subra de sa sedda e pro otènnere unu mezu chi li poderet garantire sos resurtados chi oe sunt arribados. Puntuales e profetosos. Petzi 3 segundos de ritardu. At a èssere una mèmula infadosa, ma mi devo repìtere: est semper segundu a tres segundos dae su primu cando gianteris fiat segundu a unu segundu dae su primu. Chi li servat pro mègius sorte, a tempus prus.