08/10/15

Gerusalemme. Òmine israelianu fertu a resòrgia dae unu pitzinneddu palestinesu. Apellos graes de su sìndigu e de Canale 10

de Maurìtziu Sale
 

Su fertu. Deretos Ansa/Ansa

Est istada una cosa lestra e a sa segura non bi fiat pensende chi unu pitzinneddu lu poderet fèrrere in cussa manera. Est acontèssidu a curtzu a sa sede de sa politzia e, a su chi narant sos mèdios israelianos, s'assachiadore est unu pitzinneddu palestinesu de 15 annos. Sa politzia at cunfirmadu siat s'agressione siat edade e natzionalidade de su giovaneddu. Su fertu est un'ebreu ortodossu de 25 annos e nch'est ricoveradu in cunditziones dìligas. Non si connoschent galu sas resones, semper chi bi nd'apat, e duncas non si podet fàghere peruna ipòtesi pro su chi pertocat su movente.

Su sìndigu de Gerusalemme Nir Barkat at fatu però un'apellu singulare a sos tzitadinos suos: «Sos chi podides, chi seis annestrados, chi tenides un'arma e connoschides sas règulas pro s'impreu issoro, girade armados!»
«Sos israelianos – nch’at agiuntu dae s'emitente Canale 10, mentovende àteros episòdios reghentes de violèntzia privada - cumprendent prus chi non bene chi sos gurgos tzitadinos sunt comente a sa prima lìnia. Girende cun sa pistola in chitu, unu s'intendet prus seguru e creschet finas su sentidu de seguràntzia generale peri sos caminos».

Paràulas graes che tronu. Un'apellu chi impuntzat a sa violèntzia e chi a dolu mannu non nos ispantat a dae chi bi l'amus intesu finas in aterue. A tesu dae Israele in sensu geogràficu mancari, ma no in sensu polìticu e sotziale: sos Istados unidos. Sos arriscos in oriente mesanu sunt medas e de cada casta, giai s'ischit e sa trassa no atzinnat a minimare, ma galu prus a tesu nos nche paret sa solutzione cando intendimus una reatzione ufitziale comente a sa de Barkat.