27/10/15

Giustìzia sotziale, belle disconnota in Itàlia

de Màuru Piredda

Deretos Libertad y progreso online. Url imàgine

Classìficas si nde faghent de ogni ispètzia e calidade, ma sa chi est essida a campu oe, cunforma a su raportu annuale de sa fundatzione Bertelsmann, nos ponet a sa segura prus de un'anneu. Subra de 28 paisos europeos s'Itàlia resurtat su de 25 in contu de giustìtzia sotziale. Sa chi, in pagos faeddos, nch'est in intro de su sentidu prus progressista de unos cantos artìculos de sa Costitutzione sua (mescamente in su segundu comma de su de tres).
Ma petzi in cue, a cantu paret. A su chi narat s'istùdiu «sa situatzione est peorada meda. Intre su 2008 e s'annu coladu su tassu de disocupatzione nch'est cròmpidu dae su 6,8 a su 12,9%». Pro su chi pertocat su livellu ocupatzionale (55,7%) s'Itàlia nche falat a sa de 26 positziones: «Petzi sa Grètzia e sa Coàtzia nde mustrant unu prus bassu». Male e peus pro is giòvanos cun sa disocupatzione chi creschet finas a su 42,7%. Baddu si finamentas pro custu diferentziale (cun is paisos postos mègius) ant a àere impreadu sa paràula “spread”?