24/10/15

Grètzia. Bivat s’Iva o... Zeus nos sarvet dae s’Iva?

Pàrrere de Maurìtziu Sale
 
Deretos REUTERS/ Dado Ruvic. Url imàgine

Tsipras, in coro suo, at otentu unu resurtadu dòpiu: a nch'isulare sos estremistas a un'ala e - a s'àtera - a torrare a aunire sa Grètzia a in tundu de un'impinnu comunu pro nch'essire dae sa crisi. Sa mèngua de sas agevolatziones fiscales pro sas ìsulas leat conca a una mèngua de sos privilègios pro unas cantas categorias, sighende s'inditu - istimadu e carignadu meda dae Syriza - de sa rechinta colletiva. Su pirispone difusu, pro un'aumentu de s'Iva in sas ìsulas, però mi paret agigu esageradu.

 Istùdios reghentes - in contu de aumentu Iva - in Ispànnia, ant dimustradu, pro nàrrere, chi s'impatu cun su flussu turìsticu est istadu mìnimu. Sa gente sighit a biagiare e a gastare. Finas in Ispànnia. A ite? Ca s'intendet prus rica? Non mi paret. At a èssere a cajone de s'efetu positivu - subra de sa gente - chi orìginat dae unu megioru de sos controllos fiscales, dae una giustìtzia fiscale prus ecuànime o dae unu sentidu “pro-operaju” in crèschida? Progetos normativos anti-corrutzione e anti-evasione bi nd'at pagu prus o mancu in totue oe in die, ma baddu si bi nd'at a àere a favore de s'operaju. 

Deo non nde bido. O at a dipèndere - pro nàrrere - dae una cunfiàntzia internatzionale rennoada in sa possibilidade, si non de nche derrùere, a su nessi de limitare su podere illacanadu de sa finàntzia a vantàgiu de s’impresa reale? Podet èssere. Semper e cando - Iva o no Iva - no isco in coro de Tsipras pro su chi pertocat sa Grètzia, ma in coro meu s'assentu positivu generale - europeu e mundiale - est dèvidu a sa segura a sa torrada in ponte de su sentidu internatzionale de manca, pagu prus o mancu in totu su mundu otzidentale. E cun su sentidu - giai s'ischit - creschent finas su rispetu e sa cunfiàntzia chi cadaunu diat dèvere àere pro perisse e pro sas ideas suas. E duncas creschent finas s'atza e s'atrivìngiu. E sa gana de torrare a sa luta. 

Pensamentos a s'isfaddida? A bìdere istemus.