24/10/15

Grètzia. Subra sas ìsulas temporada fiscale

de Maurìtziu Sale  


Deretos lìberos. Url imàgine

In Grètzia sunt crompende·nche sos primos gùtios lados de su memorandum sigladu su mese de trìulas dae Alexis Tsipras cun sos credidores europeos. Annùntziu de una temporada mala. Sas primas a èssere infustas ant a èsser ses ìsulas gregas famadas a mòvere dae Mykonos e Santorini in ue - prima die de Santugaine - est intradu s'aumentu grae de s'Iva. A su 30%. Sas àteras sunt Rodi, Naxos, Paros e Skiathos, in ue s'alìcuota agevolada primàrgia est colada dae su 16 a su 23% annuntziende duncas aumentos graes pro residentes e istràngios. Bàgiat pro ammentu chi, in Grètzia, su turismu ingendrat su 20% de su Pib.

In pessu posta in butzaca sa vitòria eletorale, Tsipras at dadu duncas cursu a sos impinnos pigados cun sa Tròika. E finas su partidu de sos Gregos indipendentes - chi in istade si fiat opostu cun fortza - si nch'at dèvidu ingurtire su bucone marigosu e galu nde tenet in buca su ranchidore. Sas dudas chi s'anneu pro su pòpulu gregu non si firmet inoghe, sunt prus chi non fundudas. E fundadas.

Dudas cunfirmadas finas dae s'agentzia Reuters e dae su cuotidianu Ekathimerini chi ammentat: «s'aumentu de s'Iva faghet parte de sos acordos, est a beru, ma est noa de oe chi su Ministèriu de sas finàntzias chèrgiat tratare cun sos credidores pro nche revocare su provedimentu». Su Daily Telegraph nât imbetzes chi s'Ufìtziu de su turismu ellènicu no est orioladu meda, a dae chi at dadu a intèndere chi «sa Grètzia -memorandum o mancu - at a abarrare pro semper una meta agradèssida a sos istràngios de totu su mundu».