29/10/15

Lance Armstrong. Isport, droga a isportas e isportucadas

de Maurìtziu Sale

Deretos www.studiocanal.com URL imàgine
Su mundu a pedales, sa morte isportiva e sos miràculos chìmicos de un'òmine chi bisaiat e istimaiat petzi a bìnchere. Costaret su chi costaret. B'at bastante elementos pro unu libru o pro unu film. E gasi etotu est istadu. A primu su libru - Deadly Sins (Pecados Mortales) - de su giornalista americanu Walsh Seven, càlamu de su Sunday Times. Nemos aiat mai indagadu. Tzertu si naraiat, a s'iscùsiu, si pensaiat, s'ipotizaiat, s'iscummitiat, si giuraiat finas e s'insinuaiat. Ma nemos fiat mai intradu a intro de sa vida de Lance Armstrong. Nemos, francu Walsh Seven.

E como su film, leadu dae su matessi libru e ghiadu cun grandu maestria dae unu regista pagu avesu a su tzìnema de denùntzia: Stephen Frears. In chirros nostros - su film - est essidu s'8 de Santugaine cun su tìtulu The Program (Su Programa). Pertocat sa vida de Lance Armstrong. Su tziclista. Su chi at bìnchidu sete Giros de Frantza (a pustis cantzellados) dae su 1999 a su 2005. S'òmine. Su chi at bìnchidu finas contra a su male mandigadore e chi si nche conchisteit su coro de sos amantiosos de tziclismu. Peri totu su mundu. Tziclista e òmine. Ambos farsos e tramperis.

Armstrong est impersonadu dae Ben Foster. Atore puntilliosu. Pro si nch'intraret in sa parte e pro cumprenderet mègius s'ispìritu imboligosu de su tziclista, s'est allenadu pro duos meses peri sos montes de su Colorado. E at fatu - a beru e suta controllu mèigu - unu tziclu de drogas anti-isportivas ammitende a pustis in un'intervista: «Apais de ischire chi funtzionat. A beru!» In su film s'atore nche bogat a pìgiu - cun grandu talentu - finas sa mirada isfidiada de Armstrong. S'assentu de cando fiat in cursa e de cando - belle semper - fiat cara a cara cun sos giornalistas: «Una colovra!».

Un Armstrong nudu, duncas. A bias atzudu comente a pagos e a bias cummòvidu, suspirende. Ma - dae s'ischermu - si nche lughet semper farsu. Pregontas cuncordadas, rispostas ambìguas, ammissiones a mesu tretu, acrarimentos - sa maladia, sos fìgios, sas fèminas - impreados pro ingendrare piedade. Armstrong nch'at derrutu su tumore, su suo, ma at difùndidu un'àteru cancru, su de sos agiudos chìmicos, su de sa droga, in totue. Sa rifata dèvida non si diat pòdere carculare, ca non bi nd'at aina chi potzat mesurare su dannu mannu chi at fatu a s'isport in generale e a su tziclismu in particulare.

Semper e cando sas dudas sunt galu medas, in contu de trampas isportivas o anti-isportivas. Sena intrare a intro de su mundu iscurigosu de su tziclismu drogadu - castiende petzi su film e mentovende petzi sas paràulas de su regista «Un'òmine ossessionadu dae sa punna de arribbare semper a primu» -  bi essit a pìgiu una pregonta sibillina. Armstrong binchiat ca fiat unu tramperi, drogadu finas a su Dna o est unu intre sos prus mannos de semper ca at fatu su chi faghiant totu sos àteros, ma mègius? Su libru e su film non nos torrant imposta peruna. 

Armstrong - su reale, in unu farsu e tramperi- no at mai rispostu.
Armstrong - su farsu, ma realìsticu de su tzìnema - non nos torrat in surcu.
Ma in origras nch’abarrat su sonu surdu de sos faeddos prus fortes e atzudos de Ben Foster - «Apais de ischire chi funtzionat. A beru!»