07/10/15

Max Biaggi a protzessu pro evasione fiscale.18 milliones de èuros

de Maurìtziu Sale

Deretos lìberos

S'ex campione de su mundu de mototziclismu, Massimiliano Biaggi, at retzidu oe una noa dae sa magistradura: su rinviu a giudìtziu pro àere evàdidu pagu prus o mancu 18 milliones de èuros. S'avisu, rechestu dae su pm Giancarlo Cirielli, crompet dae su tribunale de Roma. E giughet sa firma de Valerio Savio, su giùighe pro sas udièntzias preliminares, chi fiat coordinende sas indàgines cunduidas in pare cun sa Guàrdia de finàntzia. Su protzessu, comente a medas in Itàlia, at a èssere tzelebradu cun lestresa. Sa data est difatis su 15 de cabudanni de su 2016 cara a su giùighe monocràticu Bruno Costantini.
Pro Biaggi b'aiat àpidu giai un'àtera indàgine de su fiscu, in su tempus coladu. Aiat gosadu finas de su iscudu fiscale  pro nche torrare a Itàlia sos bene suos depositados in logu istràngiu, ma l'aiant rinviadu a giudìtziu siat cun s'acusa de evasione fiscale, siat pro àere ostaculadu sa giustìtzia. Ca nch'aiat tramudadu a fura e in manera illegale, sa residèntzia sua a Montercarlo. Peruna cundenna, però. Fiat intervènnida sa prescritzione e l'aiant assoltu.

A dae chi s'òmine paret avesu: a àteros annos mègius.