21/10/15

Netanyahu: «Hitler non cheriat su degòlliu de is ebreos, ma petzi a nche ddos catzare»

de Màuru Piredda

Publitzidade eletorale de Netanyahu in unu postale. Deretos lìberos
No est cosa fàtzile a collegare s'olocaustu a sa chistione palestinesa atuale. Si curret, su bonu de is bortas, su perìgulu de nche rùere in sa giustificatzione de s'ocupatzione de is territòrios àrabos a una banda, e in su negatzionismu a s'àtera. Su primu ministru isreaelianu, cara a is presentes a su cungressu sionista, at annantu sa sua: «Hitler, tando, non cheriat ispèrdere is ebreos, ma petzi catzare·nche·ddos. Su Muftì de Gerusalemme andeit e ddi nargeit: "si nche ddos catzas si nch'ant a bènnere a Palestina. Bruja·ddos!».
Pronta sa risposta de is palestinesos: «Is decraratziones de su primu ministru israelianu - gasi Saeb Erekat de s'Olp - ponent fogu ebbia». Pagu prus o mancu est su chi ant naradu is rapresentantes de s'Autoridade natzionale palestinesa. Ma non sunt mancadas is crìticas in intro de Israele. Isaac Herzog, ghia de s'opositzione parlamentare a su guvernu de "Bibi" at faeddadu de «distorsione perigulosa» pedende a Netanyahu «de dda currègere deretu ca minisprètziat sa Shoah e sa responsabilidade de Hitler in su degòlliu de su pòpulu nostru». Pro Efraim Zuroff, diretore de su Tzentru Wiesenthal de Gerusalemme, «s'afirmatzione de Netanyahu est priva de bases. Hitler no aiat su bisòngiu de èssere cumbìnchidu dae su Muftì».