25/10/15

Portugallu, ddoe at chie non bolet su guvernu de manca

de Màuru Piredda

Deretos Politica Portugal. Url imàgine
Fìamus abarrados a s'anàlisi de su votu de is eletziones de su 4 de custu mese in Portugallu. E a is diferentes possibilidades cara a sa formatzione de su guvernu nou. Is sotzialistas aiant dèvidu disinnare a sa lestra: sustènniu a Pedro Passos Coelho (sotzialdemocràticu de tzentru dereta) o coalitzione de manca cun comunistas, birdes (in pare in sa micro-coalitzione Cdu) e Bloco de esquerda.

Su sèberu a pustis de carchi arresonu: guvernu de manca. Bastu chi calicunu (Cdu e Bloco) rinuntziaret a unos cantos puntos programmàticos. Nointamen custu cumpromissu su presidente de sa repùblica lusitana, Aníbal Cavaco Silva, at naradu chi “não!” dende s'incàrrigu a Passos Coelho.

Ddu podiat fàghere, ca su partidu issoro (ambos de su Psd/Portugal a frente sunt) est su chi at otènnidu sa pertzentuale prus arta de votos. Tando, sa prospetiva est custa: unu guvernu de minoria cuns'ispera chi ddu potzat sustènnere s'ala de dereta de is sotzialistas. Ala chi, dd'ischimus, est in chirca de unu càmbiu de ghia polìtica pro su partidu.

Ma Cavaco Silva, a dae chi is votos pro unu guvernu de manca bi fiant, non si podiat nemmancu refudare de cunfèrrere s'incàrrigu a Antonio Costa de su Psp. Petzi una resone ddoe at àpidu, pro su presidente: «In 40 annos de democratzia, non ddoe at àpidu mai unu guvernu dipendente dae fortzas polìticas antieuropeistas. A pustis de is sacrifìtzios graes est dovere meu su de impedire s'imbiu de signales frassos a is istitutziones finantziàrias, a is investidores e a is mercados».

Cavaco Silva at faeddadu finamentas de «podèrios costitutzionales» comente a nàrrere chi totu est a norma. E issu sa costitutzione giai dda connoschet. Difatis imoe non s'at a pòdere torrare a votare pro more de su “semestre biancu” chi (comente in Itàlia) interessat sa figura sua.

Is sotzialistas sunt torra palas a muru: a sustènnere aunidos custu guvernu de minoria finas a su beranu chi benit tenende s'atinu de is cunsighèntzias eletorales; a refudare aunidos de ddu sustènnere nointamen chie ddos at a acusare de istransire is responsabilidades; a si partzire in Parlamentu aberende s'àidu a sa partzidura polìtica de su partidu.