24/10/15

Ras. Publicadu su calendàriu pro sa pisca de s'eritzone marinu

de Maurìtziu Sale

Deretos lìberos. Url Imàgine

S'Assessore regionale de s'Agricoltura, Elisabetta Falchi, at aprovadu e disciplinadu cun decretu sa pisca de s'eritzone marinu (Paracentrotus lividus) pro s'istajone 2015/2016. Su documentu, in ue sunt prevìdidos e normados totu sos cumportamentos de sighire e sos de evitare, in pare cun sas santziones, est su Decretu N. 2423/DecA/49 de su 15 de Santugaine de su 2015.

Sa pisca at a èssere cunsentida:

a) a sos piscadores marìtimos professionales, chi nche siant marcados in su registru de sos piscadores marìtimos, petzi dae sa barca cun s'impreu de s'asta de agantzu e sa cannuga, (genia de caratza a forma de imbudu, fata in materiale plàsticu cun unu bidru in s'estremidade chi permitit de nche lùghere a su fundu de su mare nda), istrumentos autorizados in sa litzèntzia issoro e finas cun s'ausìliu de su copo (genia de cofinu de rete a màllia modde collegadu a unu bàculu pro lu pòdere manigiare nda);

b) a sos piscadores professionales subàcueos, chi tèngiant s'autorizatzione pro sa pisca subàcuea professionale. Podent piscare siat in apnea, siat cun s'impreu de sas bòmbolas de ossìgenu, ma petzi a manos o impreende cale si siat istrumentu curtzu chi potzat agiudare a nch'istacare s'eritzone dae su fundu de su mare;

c) cada sugetu chi pràtichet sa pisca isportiva o de recreu, in apnea - sena s'impreu de respiradores a ossìgenu - e petzi a manos sena perunu agiudu mecànicu.

Su perìodu de pisca - comente est istabilidu in su decretu - movet dae prima die de Santandria de su 2015 finas a su 10 de Abrile de su 2016. Sa chirca de sos esemplares de eritzone e totu sas operatziones chi pertocant su prelevamentu e s'isbarcu de su piscadu, sunt cunsentidas cada die, ma petzi dae s'arbèschida finas a sas 3 de borta de die.

Documentos originales Ras:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20151019173801.pdf

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20151019173853.pdf