13/10/15

Su disacatu de Ànkara. Manifestatziones anti guvernativas

de Maurìtziu Sale

Manifestantes. Deretos ibtimes.com
In su disacatu de sàbadu coladu in Ànkara, b'at mortu 97 pessones, cunforma a su chi ant decraradu sas autoridades turcas. Pro su partidu filo-curdu Hdp, chi a sa segura fiat su bersàlliu reale de ambos atacos, sos mortos sunt imbetzes 128. Semper e cando no est unu bilantzu definitivu sende chi in sos ospidales nch'at prus de 600 fertos, unos cantos graes e in perìgulu de vida. Su trùbulu chi est acanargende s'Anatòlia non dat tzinnos de pasu e dae eris s'aeroportu de Esenboga est suta su controllu de politzia e esèrtzitu cun sa timòria de àteros atentados in giassos nevràlgicos.
Turistas e giornalistas istràngios sunt sutapostos a unu controllu personale istrintu sena peruna resone aparente o decrarada. Manifestatziones anti guvernativas pagu prus o mancu in totue. E in sos sitos sotziales mescamente in twitter, suta s'eticheta #ErdoğanMurderer (#ErdoğanMortore), b'at àpidu eris grandu intzìdia.

S'imprenta e sos mèdios locales ant dadu boghe e ampra manu a Ahmet Davutoğlu. Su Primu ministru turcu nch'at e ghetadu, a s'isfaddida e sena perunu critèriu de partzidura in contu de responsabilidade, sas neghes de sos atentados a s'Istadu islàmicu (Is), a su partidu de sos traballadores de su Kurdistan (Pkk), a su Fronte rivolutzionàriu de liberatzione de su pòpulu (Dhkp-c) e a su Partidu comunista marxista-leninista(Mlkp).

Pro leare in cunsideru sas informatziones e mescamente pro istabilire si sunt verdaderas tocat però a s'ammentare chi sa Turchia nch'est galu oe in cùcuru a sa classìfica europea in contu de violatziones de sos deretos umanos. Fintzas si est una Repùblica (ma sena perunu agetivu cumplementare), finas si est membru fundadore de s'Ocse e fintzas si est una intre sos candidados a intrare a s'Unione europea. S'artìculu prus violadu de sa Cunventzione europea pro sos deretos umanos, est su nùmeru 6 chi pertocat su deretu a unu protzessu giustu e ecuànime, sighidu dae su nùmeru 5 chi pertocat libertade e seguràntzia. Si tratat prus chi no àteru de casos nàschidos in sos annos '90 contra a sos militantes de su Pkk, chi dae su 1984 sunt gherrende pro creare un'istadu indipendente curdu. In su 2010 ebbia, sas violatziones sunt istadas 80.
Pro nche cumpletare su cuadru diat bastare a pensare a su diretore de su cuotidianu Zaman, Bülent Kenes, chi nch'est in presone dae sa die in antis de sos atentados, chenàbura colada, a cajone de unu messàgiu suo publicadu in twitter e chi, a bisu de Erdoğan, fiat ofensivu e lesivu de sa figura sua de Presidente.